ביצוע פעולות

גמלת נכות מעבודה

Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > נפגעי עבודה > גמלת נכות מעבודה

גמלת נכות מעבודה

מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה ושולמו לו דמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה, קצבה או מענק. עליו להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או  מענק.

גם מבוטח שחזר לעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

 
הגשת התביעה

את טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה.

יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי להגיש את התביעה לקצבת הנכות מעבודה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.
מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי, והם מומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של המבוטח).
                

על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון אפשר לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 יום נוספים.

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום.

                

קצבת נכות מעבודה משולמת מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה. 

תעודת נכה
מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות (קבועה) בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.

חבר קיבוץ או מושב שיתופי רשאים לבקש שקצבתם תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

נכה עבודה שדרגת נכותו 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מקסימום קצבת הנכות מעבודה לחודש 32,839 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)  למבוטח השכיר ולמבוטח העצמאי). קצבת הנכות משתנה בדרך כלל בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה.
סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

                
  • פטור מתשלום דמי ביטוח
  • ניכויי חובות במוסד לביטוח לאומי
  • ניכוי דמי ביטוח בריאות
  • ניכוי מהקצבה לארגון "נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל"
                
  • הזכאי לקצבת נכות מעבודה בעד פגיעה אחרת
  • הזכאי ליותר מקצבה אחת במוסד לביטוח לאומי
  • הזכאי עקב מאורע אחד לקצבת נכות מעבודה ולתגמול או למענק לפי חוק אחר

                
מי שמקבל קצבת נכות חודשית מעבודה, ושהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות, רשאי לתבוע השלמת הכנסה. את התביעה יש להגיש במחלקת הבטחת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.

 

 

                
תשלום הקצבה לשוהה בחוץ לארץ

מקבל קצבת נפגעי עבודה השוהה בחו"ל וכן מי שהיגר מהארץ, חייבים להודיע למוסד בכתב על הנסיעה או ההגירה ולבקש את המשך תשלום הקצבה. אם אישר המוסד את המשך התשלום, תועבר הקצבה לחשבונך בארץ או בחו"ל על פי בקשתך.

תושבים זרים שזכאים לקצבת נפגעי עבודה וחזרו לארצם,  תועבר הקצבה לחשבון הבנק שלהם בחו"ל.

משרד התחבורה
ארגון נכי תאונות עבודה
ביטוח הדדי
משרד האוצר /נציבות מס הכנסה
משרד האוצר/מס רכישה
משרד הבינוי והשיכון
משרד המשפטים/אגף רישום מקרקעין
רשויות מקומיות
משרד המשפטים/נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

                
קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי

מקבל קצבת נכות מעבודה שנפטר, ולא גבה את מלוא סכום הקצבה שהגיעה לו, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים). אם הזכאי לקצבה לא הניח אחריו שאירים, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו מבלי שקיבל תמורה.

הסכום שישולם לא יעלה על סכומי הקצבאות ששולמו לזכאי בששת החודשים שלפני פטירתו.

את התביעה לתשלום הקצבאות יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפטירה. 

אם נפטר זכאי לקצבת נכות מעבודה בלי שהגיש תביעה לקצבה, זכאים שאיריו להגיש תביעה לקצבה שהגיעה לו בתוך 12 חודשים מיום פטירתו.

מענק פטירה רגיל

אם נפטר מקבל קצבת נפגעי עבודה שהגיע לגיל הפרישה או שהיתה לו דרגת נכות של 50% ויותר, ישולם מענק חד-פעמי לבן זוגו, ובאין בן זוג - לילדו, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד לפי חוק הביטוח הלאומי.

שיעור מענק הפטירה -  8,757 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)  .

מענק פטירה ישולם גם בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה, ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה למענק פטירה):
1. מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
2. בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם מענק פטירה.
3. אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.
4. המנוח נפטר החל ב-1 בינואר 2003 ואילך.