הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580)

הודעה על פגיעה למי שנפגע בפעולת איבה

איגרת למי שנפגע בפעולת איבה