מיזם משותף עם מכון "למרחב", למתן סיוע ותמיכה בהפעלת מכון לטיפולים קצרי מועד בתחום בריאות הנפש, לנוער ומתבגרים מהמגזר החרדי


תאריך פרסום: 05.07.2022

הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי מעוניינת לקחת חלק במיזם משותף (להלן: התוכנית) של מכון "למרחב" מיסודו של ארגון "יד אליעזר", הפועל מאז 2016 להנגשת טיפול נפשי מקצועי ומותאם תרבותית למגזר החרדי.

התוכנית תעניק סיוע בהפעלת מכון לטיפולים קצרי מועד בתחום בריאות הנפש, לנוער ומתבגרים מהמגזר החרדי.

המרכז הטיפולי המוצע יוכל לסייע להם להתמודד עם חלק מהבעיות, לצמצם במידה משמעותית את נשירתם ממוסדות החינוך, את פליטתם לשולי החברה ואת הפיכתם לבסוף לנוער בסיכון.

המיזם המשותף יתמקד בהפעלת המרכז, בסיוע למימון הטיפולים, ובהכשרה השוטפת של הצוות הטיפולי, בכפוף להקצאת התקציב הנדרש בחלוקה של 50% לכל אחד מהם.
בהתאם לדרישת הקרן, ולפחות אחת לחצי שנה, המכון ימציא לראשונה דוחות אודות פעילותו בעניין התוכנית, דיווח תכנון מול ביצוע תקציבי, מדדי הצלחה, רמת שביעות רצון ונתונים נוספים ככל שיתבקשו.

הקרן תקצה לטובת התוכנית במהלך השנים 2022 -2024, סכום של עד 1 מיליון ש"ח לשנה או סכום של עד ל- 50% מתקציב הביצוע - הנמוך מבניהם, בכפוף לנהלי הקרן לעניין זה. המכון מתחייב לפעול על פי חוק חובת המכרזים המחייב את הקרן.
הנהלת הקרן שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את חלקה בתקציב התוכנית, במתכונת שצוינה לעיל, בהתאם להחלטותיה המקצועיות והנסיבות המשתנות.

כל גורם המעוניין להציע פעילות דומה למפורטת לעיל, בעל ניסיון מעשי של לפחות 5 שנים בתחום טיפול נפשי מקצועי למגזר החרדי, ארגון בעל פריסה אזורית או ארצית, ספק של קופות חולים במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש, שטיפל בכל אחת מהשנים האמורות בלפחות 200 פונים בטיפול נפשי מותאם תרבות למגזר החרדי, ואשר כלל אנשי טיפול המועסקים בארגון, מוכרים ומאושרים בהתאם להגדרות משרד הבריאות מוזמן להגיש בקשה.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשהולשלוח אותו בצירוף הצעת תקציב למייל efratbh@nioi.gov.il עד ליום שלישי, 19.7.22.

בשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות לגב' אפרת בן חורין במייל efratbh@nioi.gov.il או בטלפון: 050-6284901