נתונים ליום הזדהות ארצי עם עיוורים ולקויי ראייה


תאריך פרסום: 07.06.2021

בימים אלה הסתיים מחקר שביצע ביטוח לאומי (מינהל המחקר והתכנון ואגף השיקום) בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בשנים 2019-2018 נדגמו 2,000 אנשים מתוך האוכלוסייה של נושאי תעודת עיוור בגילאי 21 עד 75. מתוכם 1,015 השיבו לסקר טלפוני.

להלן הממצאים העיקריים בנושא תעסוקה, השכלה והשתתפות בתוכניות ובשיקום מקצועי של אנשים נושאי תעודת עיוור:

  • שיעור האקדמאים בקרב אנשים נושאי תעודת עיוור עומד על 22%. מניתוח לפי קבוצות גיל עולה כי בקרב גילאי 39-30 שיעור האקדמאים הוא גבוה יותר ועומד על 42%.

תרשים 1: שיעור האקדמאים לפי קבוצות גיל

שיעור האקדמאים לפי קבוצות גיל

  • שיעור התעסוקה בקרב משתתפי המחקר עומד על 26%, ניתוח לפי קבוצות גיל מעלה כי בקרב גילאי 49-40 שיעור התעסוקה הוא גבוה יותר ועומד על 45%.  
  • נציין כי יותר ממחצית העובדים (58%) מועסקים בהיקף של מעל ל-20 שעות שבועיות ומרוצים מהיקף משרתם.

תרשים 2: שיעור תעסוקה לפי קבוצות גיל ושיעור תעסוקה ממוצע

שיעור תעסוקה לפי קבוצות גיל ושיעור תעסוקה ממוצע

  • כ-42% מהמשיבים בגילאי 60-22 השתלבו בתכניות שיקום מקצועי של הביטוח הלאומי, כמחציתם בלימודי השכלה גבוהה ועוד כשליש בקורסים מקצועיים.
  • כ-38% השתתפו בתכנית הדרכה שיקומית, אשר מקנה מיומנות וכלים לניידות ולתפקוד עצמאי ובטיחותי על אף מגבלות הראייה. שירות זה מסופק על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.