קול קורא: מימון כנסים לשנת 2022 על מחקרים בתחום הביטחון הסוציאלי ומדיניות חברתית-כלכלית


תאריך פרסום: 01.09.2022

הביטוח הלאומי הוא הגוף המקצועי המוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל, וככזה הוא שותף ומשפיע בתכנון מדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל ופועל לשיפור המדיניות והכלים העומדים לרשותו.

כדי להרחיב את מאגרי המידע ותשתית המחקר, הביטוח הלאומי משתף פעולה עם אנשי מחקר ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם במחקרים על מדיניות חברתית-כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה, ועם ארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחומים החברתיים-כלכליים.

להשגת מטרות אלה המוסד מקצה תקציב ייעודי לסיוע במימון כנסים להעמקת הידע הכלכלי-חברתי ובכלל זה כנסי מחקר אקדמיים.
לפיכך, ארגונים המארגנים כנסים בעלי זיקה הדוקה למטרותיו אלה של הביטוח לאומי ולתחומי פעילותו, מוסדות להשכלה גבוהה בישראל כהגדרתם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, מכוני מחקר וארגוני חברה אזרחית מוזמנים להגיש הצעות למוסד למכרז זה.
עדיפות תינתן לכנסים שיוסיפו לידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית-כלכלית ובהערכה של השפעותיה, ולכנסים העוסקים בסוגיות שעל סדר היום של קובעי המדיניות החברתית-כלכלית או המצויות בדיון ציבורי. כמו כן, תינתן עדיפות לכנסים עם מספר משתתפים גדול.

לכניסה לקול הקורא

את הבקשות לשנת הכספים 2022 יש להגיש לא יאוחר מיום 15.11.2022, אל מינהל המחקר והתכנון, ביטוח לאומי בדוא"ל:   anato@nioi.gov.il