מאגר חוקרים ויועצים למחקר עבור הביטוח הלאומי

מספר מכרז: מ(2019)2020
תאריך פרסום : 07/04/2021
תאריך הגשה : 10/06/2021 בשעה:  23:59  
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר (2019) 2020: מאגר חוקרים ויועצים למחקר

המוסד לביטוח לאומי מעוניין באנשי מחקר (חוקרים) בתחומים הרלוונטיים לפעילות המוסד.

תמצית תנאי הסף:

  1. חוקרים שהם בעלי השכלה אקדמית בתחומים הרלוונטיים לפעילות המוסד כמפורט בסעיף 4.2. למכרז.
  2. החוקרים המוצעים הם בעלי תואר שני מחקרי ומעלה ובעלי ניסיון מחקרי מתאים כמפורט בסעיף 4.4 למכרז.
  3. המבקש יכול שיהיה אחד מהגופים הבאים: גופים המעסיקים חוקרים העומדים בתנאי הפניה או חוקר עצמאי.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, תמי אליאב עד ליום רביעי, בתאריך 05.05.2021, בדוא"ל: tamiel@nioi.gov.il 
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי בתאריך  27.05.2021.
  4. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום חמישי, בתאריך 10.06.2021 עד השעה 23:59. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון. את ההצעות יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לנציגת המוסד כמפורט בסעיף 2 לעיל. יש לוודא קבלת אישור המייל.
  5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.