אספקה, התקנה ותחזוקה של מכונות דפוס תעשייתיות

חברת זרוקס ישראל בע"מ
מספר מכרז: ב(1008)2021
תאריך פרסום : 04/08/2021
תאריך הגשה : 15/12/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 12/10/2021

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום רביעי 24.11.2021.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 15.12.2021 עד השעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

   


מכרז מספר ב(1008)2021: אספקה, התקנה ותחזוקה של מכונות דפוס תעשייתיות

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע מכר או החכיר לפחות שתי 2 מכונות הדפסה תעשייתיות להדפסה בשחור – לבן ומכונות הדפסה צבעוניות הכוללות בקר הדפסה, בין השנים 2018 ל- 2020.
 2. משנת 2018, העסיק המציע, ועודנו מעסיק, לפחות ארבעה (4) טכנאי שירות בעלי ידע ויכולת לתחזוקת המכונות המוצעות ע"י המציע.
 3. למציע מחזור כספי שנתי בהיקף שלא יפחת מ-500,000 ₪ בין השנים 2020-2018, עבור כל שנה בגין עבודות הצבה, התקנה ותחזוקה של מדפסות והציוד הנלווה נשוא מכרז זה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג הביטוח הלאומי, שלמה דוד אלאלוף, עד ליום חמישי, בתאריך 26.08.2021 בדוא"ל: shlomoda@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי, בתאריך 13.10.2021.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 27.10.2021, עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.