הנגשת סניפי הביטוח הלאומי בציוד לבעלי לקות שמיעה

לא נבחר כל זוכה
מספר מכרז: ב(1016)2021
תאריך פרסום : 04/07/2021
תאריך הגשה : 20/10/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/08/2021

תשומת לב המציעים:

1. פורסם קובץ שאלות ותשובות למכרז - ניתן לעיין בקובץ  זה בקישור:  "שאלות ותשובות" ​ .

2. פורסם קובץ אקסל נעול של כתב כמויות (נספח ג' 3 - מערכות לכל סניף) - ניתן לעיין בקובץ זה בקישור "קובץ נילווים" .


מכרז מספר  ב(1016) 2021 :  הנגשת סניפי הביטוח הלאומי בציוד לבעלי לקות שמיעה

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לפרסם מכרז פומבי להנגשת המוסד לאנשים בעלי לקות שמיעה.

תמצית תנאי הסף:

1. יצרן הציוד המוצע בעל ניסיון לפחות ב-5 השנים האחרונות, בייצור, פיתוח ואספקה של אביזרי עזר לשמיעה.

2. המציע סיפק, התקין ותחזק אביזרי עזר לשמיעה של היצרן/ים המוצע/ים, ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, ל-2 לקוחות (פרטיים או עסקיים) לפחות, שלכל

    אחד מהם  לפחות 10 אתרים שונים, בהיקף מצטבר של לפחות: 50 לולאות השראה, 50 מערכות לתקשורת אישית ו-50 מערכות לתקשורת קבוצתית.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.


אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, שאול אהרוני עד ליום ראשון, בתאריך 1.8.2021 , לכתובת  דוא"ל:   shaula@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי,  בתאריך 1.9.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 20.10.2021, עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.