הנגשת סניפי הביטוח הלאומי למתן שירותי הכוונה קולית לבעלי לקות ראיה

מספר מכרז: ב(1017)2021
תאריך פרסום : 04/07/2021
תאריך הגשה : 20/10/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר  ב(1017) 2021 : הנגשת סניפי המוסד למתן שירותי הכוונה קולית לבעלי לקות ראיה

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לפרסם מכרז פומבי למתן שירותי הכוונה קולית בסניפי המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות ראייה.

תמצית תנאי הסף:

1. למציע ניסיון במתן שירותי הכוונה קולית לעיוורים, החל מיום 1.1.2018 לפחות, ל-3 לקוחות לפחות, בהיקף מצטבר של 100 חיישנים לפחות.

2.  ההכוונה הקולית תינתן בשפות: עברית, ערבית ואנגלית.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.


אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, שאול אהרוני עד ליום ראשון בתאריך 1.8.2021, בכתובת דוא"ל:shaula@nioi.gov.il  
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי,  בתאריך 1.9.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 20.10.2021, עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.