אספקת שרותי ביטוח לרכוש וחבויות של המוסד לביטוח לאומי

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: ב(1022)2021
תאריך פרסום : 01/08/2021
תאריך הגשה : 13/10/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1022)2021: אספקת שרותי ביטוח לרכוש וחבויות של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות של המוסד לביטוח לאומי מתאריך 01.11.21.

1. רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם חברת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים

    במכרז זה.

2. למציע רישיון מבטח ישראלי תקף ביום הגשת הצעת המחיר מאת המפקח על הביטוח,

3. תצהיר חתום ע"י עו"ד, המעיד כי במשך שלוש השנים האחרונות (2019,2020,2021) היו למציע לכל הפחות 2 לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח כללי (אלמנטרי) של 900,000 ₪ לשנה

    לכל לקוח.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאשר במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום רביעי, בתאריך 18.08.21, בדוא"ל  iditye@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 02.09.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעותיום רביעי, בתאריך 13.10.21, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.