עבודות איטום - אזור צפון

אלמלם פרוייקטים בע"מ
מספר מכרז: ב(1024)2020
תאריך פרסום : 17/11/2021
תאריך הגשה : 05/01/2022 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1024)2020:  עבודות איטום - אזור צפון

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות איטום אזור צפון בסניפיו:

  1. ברחוב ויצמן 62 – נהריה     2) ברחוב הופיין 1 – טבריה     3) בשדרות פליים 8 – חיפה    4) ברחוב הרצל 68 נתניה.

תמצית תנאי הסף:  

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים, בסיווג מקצועי 134 וכספי קבוצה ב-1 לפחות. על המציע להיות בעל תעודת "אוטם מורשה" מטעם מכון התקנים בתוקף. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף את התעודה. 
  2. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות) מעבודות איטום שלא יפחת מ-1,800,000 ₪ ללא מע"מ בשנה, בכל אחת מהשנים 2018 -2020. להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף אישור רו"ח על מחזור כספי שבנספח ה'-2.

3. על המציע לצרף רשימת 3 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים, בהם ביצע עבודות דומות בהיקף מינימלי של 450,000 ₪, לכל אתר, בשלוש השנים 2018, 2019,

    2020 (יש למלא את טבלת רשימת האתרים המצ"ב – נספח ו').

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. סיור קבלנים ייערך ביום חמישי, בתאריך  2.12.2021 בשעה: 11:00 באתר –שדרות פליים 8 – חיפה. הסיור חובה,  מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים הצעתו תפסל.
  3. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, יורם עסיס עד ליום חמישי, בתאריך 09.12.2021, בדוא"ל yorama@nioi.gov.il
  4. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 23.12.2021.
  5. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  6. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 05.01.2022, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  7. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.