מתן שירותים כוללים בנושא ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחום הבנייה והנדל"ן

מספר מכרז: ב(1028)2021
תאריך פרסום : 31/10/2021
תאריך הגשה : 29/12/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר: ב(1028)2021 - מתן שירותים כוללים בנושא ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחום הבנייה והנדל"ן

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים כוללים בנושא ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע להיות חברה / שותפות / עוסק מורשה.
  2. המציע הינו בעל 5 שנות ותק לפחות במתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח ו/או ייעוץ לפרויקטים בתחום הבנייה והנדל"ן. המציע שימש כחברת ניהול ופיקוח ו/או ייעוץ לפרויקטים בתחום הבניה ב-2 פרויקטים לפחות של בניית מבני משרדים ו/או בניית מבנה משרדים המשמש כמשרד ממשלתי, כהגדרתם בפרק 1, סעיף 1.2, בשטח של 3,000 מ"ר בנוי לפחות ובתנאי ש - 2 פרויקטים אלו הסתיימו במהלך השנים 2013 – ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
  3. המציע העסיק 2 מנהלי פרויקטים לפחות במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה וממשיך להעסיקם במועד הגשת ההצעה (בין אם בהעסקה ישירה ובין אם כקבלני משנה), בעלי השכלה וניסיון מקצועי כמפורט בהמשך פרק זה, בסעיף 2.3.2 שלהלן.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, מר גלעד סולטן עד ליום שני בתאריך 22.11.2021, בדוא"ל:  gilads@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 16.12.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 29.12.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.