רכישה ואספקת עמדות בידוק ניידות חיצוניות

מספר מכרז: ב(1033)2020
תאריך פרסום : 18/07/2021
תאריך הגשה : 06/10/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1033)2020: רכישה ואספקת עמדות בידוק ניידות חיצוניות

הביטוח הלאומי לאומי מעוניין ברכישת ואספקת עמדות בידוק ניידות חיצוניות.

תמצית תנאי הסף:

 1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.
 2.  המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות 200,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)  בכל אחת מהשנים 2018,2019,2020
 3. המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח באספקת עבודות מתכת לרבות ריהוט מתכת וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז  ל- 3  לקוחות בהיקף כספי של  60,000 ₪  לפחות בכל אחת מהשנים 2018,2019,2020.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

  אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הביטוח לאומי מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, גב' לימור כהן צדק עד ליום חמישי, בתאריך 12.8.21 , בדוא"ל:   limorcz@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שלישי, בתאריך 31.8.21.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 6.10.21, עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.