עבודות איטום - אזור מרכז ודרום

לא נבחר כל זוכה
מספר מכרז: ב(1038)2021
תאריך פרסום : 17/11/2021
תאריך הגשה : 09/01/2022 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 28/12/2021

כתב כמויות מעודכן ​:

כתב הכמויות שבגוף המכרז הוחלף בכתב כמויות מעודכן  -  ניתן להורידו בלחיצה על חלונית: 'שאלות ותשובות'.

כתב הכמויות המעודכן שהוחלף הוא המחייב, ויש להגישו יחד עם הגשת ההצעה למכרז (כתב הכמויות המופיע ב'קובץ המכרז' אינו רלוונטי).   


מכרז מספר ב (1038)2021 :  עבודות איטום - אזור מרכז ודרום

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות איטום אזור מרכז דרום בסניפיו:    1) ברחוב החשמונאים 15 – רמת גן    2) ברחוב יצחק שדה 17– תל אביב

 3) שד' ויצמן 13 – ירושלים      4) ברחוב רמז 64 רחובות.

תמצית תנאי הסף:  

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים, בסיווג מקצועי 134 וכספי קבוצה ב-1 לפחות. על המציע להיות בעל תעודת "אוטם מורשה" מטעם מכון התקנים בתוקף. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף את התעודה. 
  2. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות) מעבודות איטום שלא יפחת מ-4,000,000 ₪ ללא מע"מ בשנה, בכל אחת מהשנים 2020-2018. להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף אישור רו"ח על מחזור כספי שבנספח ה'-2.

3. על המציע לצרף רשימת 3 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים, בהם ביצע עבודות דומות בהיקף מינימלי של 1,200,000 ₪, לכל אתר, בשלוש השנים 2018, 2019,

   2020 (יש למלא את טבלת רשימת האתרים המצו"ב – נספח ו').

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.


אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. סיור קבלנים ייערך ביום ראשון, תאריך  5.12.2021 בשעה 11:00 באתר – רחוב החשמונאים 15 – רמת גן, הסיור חובה,  מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים הצעתו תפסל.
  3. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום ראשון, בתאריך 12.12.2021, בדוא"ל yorama@nioi.gov.il
  4. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שלישי, בתאריך 28.12.2021.
  5. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  6. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום ראשון, בתאריך 09.01.2022, שעה 12:00.    הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  7. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.