הובלת דואר פנימי

מספר מכרז: מ(2008)2019
תאריך פרסום : 13/11/2019
תאריך הגשה : 15/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 16/12/2019

הודעה על שינויים במכרז מספר מס' מ(2008)2019 : הובלת דואר פנימי

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

1   בוצע שינוי בנספח הביטוח במכרז - מצ"ב נספח ביטוח מעודכן. 

2.  בוצע שינוי בסעיף 16 בהסכם - מצ"ב נוסח סעיף 16 (בעניין הביטוח) המעודכן .

     על המציעים להגיש במסגרת הצעתם את נספח הביטוח המעודכן ואת סעיף 16 המעודכן, כשהם חתומים על ידי המציע בר"ת.

      נוסח זה הוא המחייב במסגרת הגשת ההצעה.

3.  ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות בנושאי ביטוח בלבד עד ליום ראשון 22.12.2019 .

4.  תשובות המוסד לביטוח לאומי לנושאי הביטוח בלבד יתפרסמו עד ליום חמישי, 2.1.2020 .

5. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי 15.1.2020 שעה 12.00 .

    


מכרז מספר: מ(2008)2019 - הובלת דואר פנימי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור העברת דואר פנימי בין סניפי המוסד.

תמצית תנאי הסף:  

1.         המצאת אישור על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית (ברשם הרלוונטי ע"פ דין),  העוסק באספקת השירותים הנדרשים במכרז זה.

2.         המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח של לפחות 3 שנות ניסיון בשנים 2015,

            2016,  2017  באספקת השירותים וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז בכל שנה ל-5  לקוחות לפחות  בתחום שינוע דואר פנים ארגוני וחבילות, בפריסה ארצית, כולל מיון

             דואר.  להוכחת הניסיון כאמור לעיל על המציע להגיש הצהרה על היותו בעל הניסיון הנדרש.

3.         תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאומת על ידי עורך דין. 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, יהודית גולן, עד ליום רביעי,  תאריך 27.11.2019, לכתובת מייל golany@nioigov.il.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, תאריך 12.12.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי, תאריך 25.12.2019, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.