אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
מספר מכרז: מ(2021)2020
תאריך פרסום : 07/04/2021
תאריך הגשה : 10/11/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/10/2021

תשומת לבכם: קובץ השאלות והתשובות החדש שפורסם ביום 17.10.2021, הכולל (בסיומו) מסמך עדכונים, הוחלף בקובץ הכולל בתוכו תשובה לשאלה מס' 24.

ניתן לעיין / להוריד קובץ זה ע"י לחיצה על הקישור "שאלות ותשובות".  

קובץ מעודכן זה הוא המחייב להגשה במכרז.


עדכון מיום 17.10.2021: 


תשומת לבכם: פורסם קובץ שאלות ותשובות חדש, הכולל (בסיומו) מסמך עדכונים.

קובץ זה הוא המחייב להגשה במכרז.


עדכון מיום 02.08.2021:

תשומת לבכם למצורף מטה: 

1. קובץ מכרז מעודכן .

2. 'קובץ נילווים' , בו עודכנו מועדי המכרז החדשים, המחייבים.


עדכון מיום 13.06.2021:

בכוונת המוסד לביטוח לאומי  לפרסם נוסח מכרז מתוקן ומשכך מודיע על השינויים הבאים במכרז, כדלקמן:

 1. מועד פרסום נוסח מכרז מתוקן נדחה ליום ה' בתאריך 5.8.2021.
 2. מועד הגשת שאלות לכתובת המייל: talial@nioi.gov.il עד ליום ה' בתאריך 30.9.2021.
 3. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום ה' בתאריך 28.10.2021.
 4. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 10.11.2021 עד השעה 12.00.   המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

עדכון מיום 09.05.2021:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום חמישי 03.06.2021.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 16.06.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. ביתר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר: מ(2021)2020 -  אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות לאספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות, אשר ברשותם רכב ניידות אשר נרכש באמצעות הלוואה או סיוע של המוסד.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח בשירותי גרירה ושירותי דרך לרכב, וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז לשני לקוחות לפחות בהיקף כספי של 500,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות, כולל ביצוע 3,000 גרירות כלי רכב לפחות למנויים בכל רחבי הארץ, בכל אחת מהשנים: 2018, 2019, 2020, והוא ממשיך לתת את השירותים הנדרשים במכרז בהיקפים דומים לשני לקוחות לפחות גם במועד הגשת ההצעה.
 2. המציע הפעיל בפריסה ארצית לצרכי אספקת השירותים הנדרשים במכרז, צי רכבי שירות מינימאלי בהיקף של: 30 רכבי גרירה, מהם לפחות 15 רכבי גרירה בבעלותו ולפחות 5 רכבי גרירה המשמשים לגרירת רכבים גדולים (רכבי נכים), וכן 10 רכבי שירות, מהם לפחות 5 ניידות שירות בבעלותו ולפחות 5 ניידות שירות המסוגלות לתת שירות לכלי רכב גדולים (רכבי נכים), בתקופה של 36 חודשים בין 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 3. המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות  1,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים, 2018, 2019, 2020.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, טליה ליאור, עד ליום ראשון, בתאריך 25.04.2021, בדוא"ל: talial@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פירוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 13.05.2021.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 26.05.2021, בשעה 12:00. הצעות אשר תוגשנה באיחור לא תילקחנה בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.