שירותי ייעוץ ארגוני

מספר מכרז: מ(2027)2020
תאריך פרסום : 27/06/2021
תאריך הגשה : 06/10/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר (2027)2020 :  שירותי ייעוץ ארגוני

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני מגופים העומדים בתנאי הסף, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019, המציע בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור לפחות 3 מזמיני עבודה שונים, בכל שנה, שהינם ארגונים המעסיקים 400 עובדים לפחות כל אחד, כמפורט במכרז
  2. המציע יעמיד מנהל תיק לקוח, המועסק על-ידיו ביחסי עובד מעסיק, שינהל את כלל ההתקשרות לאורך תקופת ההתקשרות, העומד בתנאים המפורטים.
     

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, שנהב ג'רבי עד ליום רביעי בתאריך 21/7/2021 , בדוא"ל:  shenhavj@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 26/8/2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 6/10/2021, עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.