בחירה של יועץ אקדמי למוסד לביטוח לאומי בנושאי מיון והערכת עובדים

מספר מכרז: מ(2043)2020
תאריך פרסום : 25/07/2021
תאריך הגשה : 20/10/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2043)2020:  בחירה של יועץ אקדמי למוסד לביטוח לאומי בנושאי מיון והערכת עובדים

המוסד לביטוח לאומי מעוניין בקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, הדרכה וסיוע בכל התחומים הנוגעים למיון ולהערכת עובדים .

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע הינו יועץ עצמאי הרשום כעוסק מורשה או כעוסק פטור או יועץ שמועסק באמצעות תאגיד. ניתן גם להגיש הצעה על ידי מי שאינו עוסק מורשה/עוסק פטור/ או מועסק באמצעות תאגיד אך הוא חותם על התחייבות לפתיחת תיק עוסק מורשה/ עוסק פטור.
 2. המציע הינו בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה.
 3. המציע רשום בפנקס הפסיכולוגים.
 4. למציע יש ניסיון אקדמי מוכח בהוראה ובמחקר בתחומי הפסיכולוגיה התעסוקתית במוסד אקדמי מוכר של חמש שנים לפחות.
 5. למציע יש ניסיון מוכח בעבודה בתחום המיון של חמש שנים לפחות.
 6. למציע יש ניסיון של חמש שנים לפחות בייעוץ בתחומי הפסיכולוגיה התעסוקתית.
 7. המציע פרסם עשרה מחקרים לפחות, בתחומי הפסיכולוגיה התעסוקתית בארץ ובעולם.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, מירי קרת, מנהלת תחום בכיר מיון והערכה, עד ליום חמישי, בתאריך 12.8.2021 , בדוא"ל: mirik@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי,  בתאריך 1.9.2021.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 20.10.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.