בחינת הארכיטקטורה הטכנולוגית של תכנית "תבל"

שטראוס אסטרטגיה ייעוץ ומערכות בע"מ
מספר מכרז: ת(10)2021
תאריך פרסום : 26/05/2021
תאריך הגשה : 23/06/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ת (10)2021: בחינת הארכיטקטורה הטכנולוגית של תכנית "תבל"

המוסד לביטוח לאומי מבקש לבחור חברת מומחים בלתי תלויה לבחינת הארכיטקטורה הטכנולוגית והיישומית של תוכנית "תבל", הגשת דו"ח חוות דעת מקצועית, המלצות לשיפורים והצגת הממצאים וההמלצות, כמפורט במכרז. 


תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. במכרז רשאים להשתתף מציעים שמתמחים במתן שירותי ייעוץ בפיתוח תוכנה ובתהליכי אפיון והטמעת ארכיטקטורה בארגונים גדולים (מעל 500 עובדים) ובמערכות יישומיות ועסקיות מורכבות ובתנאי שהמציע אינו ספק של מוצרי תוכנה ו/או חומרה, אם באופן ישיר ואם בעקיפין ואינו נמצא בבעלות מלאה או חלקית של חברות שמספקות מוצרי תוכנה ו/או חומרה.
  2. המציע לא סיפק שירותים כל שהם לביטוח לאומי על פי מכרז ת (13) 2013 לאספקת נותני שירותים בתחום המחשוב בשנים 2016-2021 על מנת למנוע מצב לחשש לניגוד עניינים, לאור כך שהשירות הנדרש כולל בין היתר מתן חוות דעת מקצועית על שירותים שסופקו על ידי חברות שהועסקו בביטוח לאומי, באמצעות המכרז האמור.
  3. המציע סיפק שירותי ייעוץ בתחום של אפיון, ליווי, הטמעה ו/או בחינה של תהליכי תכנון ארכיטקטורה לפיתוח ויישום מערכות מידע, לשלושה לקוחות לפחות, שכל אחד מהם מעסיק לפחות 500 עובדים, בהיקף של לפחות 500 שעות עבודה לכל לקוח, בשנים 2016-2021.

משך תקופת ההתקשרות:  שישה חודשים.

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  1. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני כקובץ Word/Excel בלבד לכתובת הבאה:  zohars@nioi.gov.il ,  עד ליום ראשון, בתאריך 6/6/21.
  2. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שלישי, בתאריך 15/6/21.
  3. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  4. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום רביעי, בתאריך 23/6/21  שעה 12:00.  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.