פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא: פתרונות למערכת ניהול ידע (מינהלת ידע) למוקדי שירות

מספר מכרז: ת(0013)2021
תאריך הגשה : 11/08/2021 בשעה:23:59
סכום לתשלום: 0  ש"ח

הליך מס': ת (0013)2021 - פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא: פתרונות למערכת ניהול ידע (מינהלת ידע) למוקדי שירות

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות פתרונות טכנולוגיים למערכת ניהול ידע (מינהלת ידע), למוקדי שירות (להלן – "הפנייה").

 1. מובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המוסד את המשך פעולותיו, מבלי להטיל התחייבות כל שהיא.
 2.  אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג,

    המוסד יהא רשאי לשקול צעדיו ולפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.  מענה לפנייה מוקדמת זו לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו, לא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את

    שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי הפנייה והגשת מענים:

 1.    את מסמכי הפנייה ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
 2.    שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, נילי גפן, עד  ליום חמישי, בתאריך: 24.06.2021 באמצעות דוא"ל:   nilig@nioi.gov.il
 3.   תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פירוט שם הפונה, עד ליום רביעי, בתאריך 21.07.2021.
 4.    יש לשלוח את המענה על כל נספחיו בדוא"ל לידי נציגת המוסד עד לתאריך האחרון להגשת מענים לפנייה, כמפורט בסעיף 6 להלן.        
     בנושא המייל יירשם " פתרונות למערכת ניהול ידע (מינהלת ידע) למוקדי שירות".
 5.    על המשיבים לוודא שכל מסמכי המענה התקבלו במוסד בצורה מלאה ותקינה, באמצעות מייל נפרד לנציגת המוסד, שפרטיה מצוינים בסעיף 2.
 6. המועד האחרון להגשת מענים הוא יום רביעי, בתאריך 11.08.2021, שעה 23:59.    מענים אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.

   הביטוח הלאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל פנייה זו מכל סיבה שהיא.