מתן שרותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי

מספר מכרז: ת(4)2020
תאריך פרסום : 30/05/2021
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/11/2021

הודעה על ביטול המכרז :

1. הביטוח הלאומי מודיע על ביטולו של המכרז בנדון.

2. בכוונת הביטוח הלאומי לפרסם מכרז חדש בהקדם. 

    ניתן לעקוב אחר הפרסומים בעיתונות ובאתר זה.


עדכון מיום 13.10.2021:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 05.01.2022 עד השעה 12.00.
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.עדכון מיום 25.08.2021:

תשומת לב המציעים:

1. פורסם נוסח מעודכן מיום 26.08.2021 למכרז  - ניתן לעיין בקובץ זה בקישור "קובץ נילווים".

    קובץ זה הוא הקובץ המחייב את המציעים.

2. פורסם קובץ שאלות ותשובות למכרז - ניתן לעיין בקובץ  זה בקישור:  "שאלות ותשובות" ​ .
עדכון מיום 16.08.2021:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי, 27.10.2021 עד השעה 12.00.
 
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.


עדכון מיום 03.08.2021:

הודעה על שינויים במכרז

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום חמישי, בתאריך 26.8.2021.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי, 06.10.2021 עד השעה 12.00.

   המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.עדכון מיום 18.07.2021:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום שלישי 10.08.2021.

2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 06.10.2021 בשעה 12.00.

 המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.             

 

עדכון מתאריך 15.06.2021:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום שני, בתאריך 28.6.2021.
 2. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום רביעי, בתאריך 21.7.2021.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 11.08.2021 בשעה 12.00.

 המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.


מכרז מספר ת(4)2020: מתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח מסמכים רפואיים, בשני סלי שירותים נפרדים (סל "שוטף" וסל "תבל"), בהתאם לסוגי החומרים המיועדים לסריקה ועיבוד, כמפורט במכרז. המציע רשאי להתמודד בסל אחד או בשני הסלים.

בסל "שוטף" ייבחר זוכה יחיד ובסל "תבל" ייבחרו שני זוכים.


משך תקופת ההתקשרות:

ארבע שנים עם אופציה למוסד לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שלוש שנים כל תקופה.


תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. מציע שמשתתף בסל אחד (סל "שוטף" או סל "תבל") יצרף אישור רואה חשבון של המציע, המפרט מחזור כספי בהיקף של לפחות 15 מיליון  ₪ ללא מע"מ, בכל שנה ושנה, בשלוש שנים לפחות מבין השנים הבאות: 2017,2018,2019,2020.
 2. מציע שמשתתף בשני הסלים יצרף אישור רואה חשבון של המציע, המפרט מחזור כספי בהיקף של לפחות 30 מיליון ₪ ללא מע"מ, בכל שנה ושנה, בשלוש שנים לפחות מבין השנים הבאות: 2017,2018,2019,2020.
 3. על המציע בכל אחד משני הסלים לצרף אישור תקף של מכון התקנים הישראלי או גוף אחר שמוסמך להעניק אישורי תקן על הסמכתו לתקן ניהול איכות ISO-9001 בתחום שירותי סריקה ומפתוח, נכון לתאריך האחרון להגשת הצעות.   

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני כקובץ Word/Excel בלבד לכתובת הבאה: yarivn@nioi.gov.il  , עד ליום רביעי, בתאריך 16/6/21.     
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שלישי, בתאריך 6/7/21.
 4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום רביעי, בתאריך 28/7/21 בשעה 12:00.
  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.