פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא: מוצרי תוכנה לניהול מהלכי ייצור באצווה

מספר מכרז: ת(6)2021
תאריך הגשה : 03/06/2021 בשעה: 23:59 
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 09/05/2021

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

  1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום רביעי 26.5.2021.
  2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום חמישי, 03.06.2021 בשעה 23.59.

    ההצעות יישלחו לכתובת המייל dang@nioi.gov.il

    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

 


פנייה מוקדמת מס' ת (6) 2021 לקבלת מידע בנושא: מוצרי תוכנה לניהול מהלכי ייצור באצווה

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות מוצרי תוכנה לניהול מהלכי ייצור באצווה בסביבת מחשב Mainframe במערכת הפעלה z/OS וגם בסביבה הפתוחה על שרתי חלונות (להלן – "הפנייה").

מובהר ומודגש בזאת, כי פנייה זו אינה בבחינה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המוסד את המשך פעולותיו, מבלי להטיל על המוסד התחייבות כל שהיא.

אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, המוסד יהא רשאי לשקול צעדיו ולפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מענה לפנייה זו לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו (ככל שייערך), לא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

אופן קבלת מסמכי הפנייה והגשת מענים:

1.   את מסמכי הפנייה ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

2.   שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, מר דני גריינר מנהל אגף תשתיות תוכנה במינהל תקשוב ומערכות מידע (תמ"מ) עד  ליום חמישי, בתאריך: 06.05.2021  באמצעות 

        דוא"ל:  dang@nioi.gov.il

3.    תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 20.05.2021.

4.    יש לשלוח את המענה על כל נספחיו בדוא"ל לידי נציג המוסד עד לתאריך האחרון להגשת מענים לפנייה, כמפורט בסעיף 6 להלן.   
      בנושא המייל יירשם "מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות למוצרי תוכנה לניהול מהלכי  ייצור במחשב מרכזי ובסביבה הפתוחה".

5.   על המשיבים לוודא שכל מסמכי המענה התקבלו במוסד בצורה מלאה ותקינה, באמצעות מייל נפרד לנציג המוסד, שפרטיו מצוינים בסעיף 2.

6.   המועד האחרון להגשת מענים הוא יום חמישי, בתאריך 27.05.2021, שעה 23:59.  מענים אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.

7.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל פנייה זו מכל סיבה שהיא.