יעדים ועקרונות מנחים


  • פיתוח תשתיות במבני ציבור (בנייה והצטיידות) המיועדות לאפשר לקשיש המוגבל להמשיך להתגורר בקהילה, בסביבתו הטבעית.
  • בניית רצף שירותים לקשיש בקהילה ובמוסדות.
  • תכנון על פי תחזיות של צרכים מקומיים ואזוריים, בשיתוף משרדי הממשלה (משרדי הבריאות

      והרווחה).

  • ניצול תשתיות קיימות לפיתוח שירותים לקשישים מוגבלים.
  • איגום משאבים לפיתוח פרויקטים לקשישים על ידי שותפות עם גורמי פיתוח נוספים.
  • הבטחת המשכיות להפעלה שוטפת מצד משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים.
  • הבטחת איתנות כלכלית של הגוף המסתייע, הן לביצוע הפרויקט והן להמשך פעילות אחר

      סיום תקופת הפיתוח.

  • הבטחת איתנות כלכלית של הגוף המבצע.
  • הבטחת נגישות לכלל הקשישים
  

 יודגש, כי עצם בדיקת הבקשה לסיוע, פגישות ודיונים מקצועיים לגבי הפרויקט על ידי עובדי הקרן

ונציגיה, אינם מהווים אישור כלשהו של הפרויקט. כמו כן, אין להתחיל בביצוע הפרויקט עד לקבלת

אישור בכתב של מנהלת הקרן. המוסד לא יכיר בהוצאות בגין ביצוע הפרויקט שנוצרו טרם

האישור הסופי של הפרויקט. מכל מקום, רק הסכם חתום בין המוסד לביטוח לאומי לבין מגיש

הבקשה מהווה התחייבות למימון, על פי תנאי ההסכם.