מעבר לקופה וביטול מעבר באופן מיידי


מבוטח יכול לעבור לקופת חולים או לבטל מעבר לקופה באופן מיידי ​במקרים הבאים:

  • מעבר דירה: מי שעבר דירה למרחק העולה על 60 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ואין בקרבת ביתו החדש סניף של הקופה שבה הוא חבר, יכול לבקש לעבור באופן מיידי לקופה חדשה הסמוכה למקום מגוריו.
  • סיבה רפואית: מי שביצע מעבר לקופת חולים וחלף המועד האחרון לביטול המעבר, אולם מסיבה רפואית הוא חייב לבטל את המעבר.

את הבקשה יש לשלוח לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות בפקס: 02-5655981, בצירוף מסמכים רפואיים או צילום תעודת זהות (תלוי בסיבת הפנייה), בציון פרטים אישיים מלאים, כתובת וטלפון עדכני.

החלטת הנציבות תישלח למבוטח, והעתק מההחלטה יועבר לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי, לביצוע ההחלטה.