דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד עצמאי - הודעה לעובד עצמאי הרשום כעובד שכיר בחברה, לצורך ניהול ענייניו הכספיים מול הביטוח הלאומי

 

לקביעת מעמדו של אדם כעובד שכיר או כעובד עצמאי יש חשיבות רבה  

על פי המעמד שנקבע לאדם כעובד שכיר או כעובד עצמאי נקבעות הזכויות והחובות שלו בביטוח הלאומי. כך למשל יש הבדל מבחינת חובת תשלום דמי הביטוח ושיעורי דמי הביטוח, מבחינת ענפי הביטוח שבהם הוא מבוטח והקצבאות שלהן הוא זכאי, ומבחינת חישוב הבסיס לסכום הקצבה.

 

עובד עצמאי שמדווח כעובד שכיר באמצעות חברה 

מי שמעמדו על פי כללי הביטוח הלאומי הוא עצמאי, אבל הוא מדווח כעובד שכיר אצל אחת מן החברות (לא חברת כוח-אדם), שעיקר מהותן היא לנהל את ענייניו הכספיים מול הרשויות כעובד עצמאי, הרי שהקובע הוא מעמדו בפועל, ואין בדיווח עליו כעובד שכיר כדי  להקנות לו מעמד כזה לעניין חוק הביטוח הלאומי.

לפיכך, רשאי הביטוח הלאומי לשנות את מעמדו של עובד כזה מעובד שכיר לעובד עצמאי, גם לתקופה רטרואקטיבית, ולדרוש ממנו את דמי הביטוח רטרואקטיבית, לפי השיעורים שחלים על עובד עצמאי; ואם היה זכאי לקצבה מהביטוח הלאומי - לבחון ולחשב מחדש את זכאותו לקצבה.

קביעת מעמדם של עובדים המדווחים כשכירים בחברות בבירור

 

פסק דין שניתן לגבי עובדים שכירים המדווחים באמצעות חברה

לאחרונה התקבל פסק דין בעניין בתיק בל 5062/06, חברת במה ותקשורת בע"מ ואחרים נגד המוסד לביטוח לאומי, ובו נשאלה השאלה היסודית אם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין עובדים מסוימים, שדווחו כעובדים שכירים לביטוח הלאומי, ובין אותן החברות שדיווחו עליהם כעל עובדים שכירים שלהן. בפסק הדין נקבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, וכי מעמד עובדים אלה היה צריך להיבחן לפי הגדרת עובד עצמאי. 

בפסק הדין קבע בית הדין, בין היתר, את הדברים הבאים: 

"... מודל התעסוקה של כל החברות התובעות הינו זה אשר פורט בסעיף 17 (לפסה"ד) , מדובר בחברות שיעודן לפטור עובדים עצמאים מנטל ניהול עניינם אצל רשויות המס ואצל הנתבע זאת ותו לא. אין כל זיקה וקשר בין החברות התובעות לבין השירותים  שנתנו העובדים שהיו רשומים אצלן, למקבלי השירותים. העובדים שעניינם נדון בפנינו בתיק זה, הינם עובדים עצמאיים לכל דבר ועניין ורישומם אצל החברות הנתבעות נעשה אך ורק כדי לפטור אותם מהטרחה הכרוכה בניהול עניינם כעובדים עצמאיים מול רשויות המס. מסקנתנו המשפטית כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף 29 בפסק הדין ולפיה, לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד בתבנית העסקה זו, קיימת ושרירה באשר לכל התובעים בתיק זה, הן החברות התובעות והן העובדים הפרטניים."

 

כך תוכל לבדוק את עצמך אם תיחשב כעובד שכיר או כעובד עצמאי

תשובה שלילית לשאלות הבאות יכולה להצביע על כך שאתה עובד עצמאי:

    • האם קיים גורם כלשהו שקובע את שיבוצך במקום העבודה
    • האם קיים גורם כלשהו שמעביר אותך מתפקיד לתפקיד במקום בו הוא עובד?
    • האם קיים גורם כלשהו שבכוחו ובסמכותו לפטר ו/או להפסיק את עבודתך?
    • האם קיים גורם כלשהו שעליך לפנות אליו לצורך קבלת אישור לחופשה? או להודיע על איחור לעבודה  או היעדרות ממנה מחמת מחלה, שירות במילואים וכיוצ"ב?
    • האם קיים גורם כלשהו שמפקח על עבודתך, ואתה סר למרותו?
    • האם ישנו רישום ומעקב אחר נוכחותך בפועל במקום העבודה?


     שאלות נוספות שעל פי התשובות להן נקבע מעמדך כעובד שכיר או כעובד עצמאי: 

    • האם תשלום שכרך הושהה עד לקבלת התמורה מגורם אחר (צד ג')?
    • האם שכרך מאופיין בתנודתיות חדה ובהתאם לתזרימי התשלומים שאתה מקבל מצד ג' ולא ניתן
    • להצביע על שכר עבודה בסיסי המשולם לך מדי חודש?.
    • האם אתה הוא זה שמחליט מול מזמין העבודה מהו גובה התשלום?
    • האם אתה מקבל שכר חודשי קבוע, והאם קיימות תנודות בשכרך
    • האם אתה הוא זה שמחליט איזו עבודה לקבל ואיזו עבודה לדחות? 


      

אם מתשובותיך עולה שלא מתקיים בך המעמד של עובד שכיר
עליך להירשם בביטוח הלאומי כעובד עצמאי, כדי להבטיח את זכויותיך בביטוח הלאומי. לשם כך עליך מלא טופס דין וחשבון רב שנתי (בל/6101), ולשלוח אותו לסניף הקרוב למקום מגוריך. 
מידע על מי נחשב כעצמאי ואיך נרשמים בביטוח הלאומי תמצא באתר "עובד עצמאי".

 

 

אם מתשובותיך עולה שאינך עובד כעצמאי, אלא שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינך ובין המקום שבו אתה מבצע בפועל את העבודה
במקרה זה אתה מתבקש לפנות אלינו בכתב, לפרט את נימוקיך ולצרף את המסמכים שיש בהם לתמוך בטענותיך, והביטוח הלאומי יבדוק את טענותיך. בכל מקרה, חשוב שתדע, שכמעסיק שלך ייחשב אותו גורם שהעסיק אותך בפועל, ולא החברה שרק דיווחה עליך כעובד שכיר.

 
Please Wait