ערעור על קביעת דמי ביטוח בעקבות ביקורת ניכויים


מעסיקים, שפקיד גבייה של הביטוח הלאומי קבע להם סכום דמי ביטוח לתשלום בעקבות ביקורת ניכויים שנערכה להם, רשאים לערער על קביעה זו בפני פקיד השגות שהוא פקיד גבייה ראשי, בעל ניסיון של 10 שנים בקביעת דמי ביטוח ו/או בעריכת ביקורות ניכויים אצל מעסיקים, או רואה חשבון עם ניסיון כאמור של 5 שנים.

על ההחלטה של פקיד השגות ניתן לערער בפני בית דין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה בדואר רשום.

איך מגישים את הערעור?

את הערעור או הבקשה לדחיית מועד להגשת הערעור יש לשלוח לפקיד השגות באגף ביקורת ניכויים בפקס 02-6709114 או בדואר לכתובת: שדרות ויצמן 13 ירושלים, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לך ההודעה על קביעת דמי הביטוח. לאחר 30 ימים ממועד זה, לא תוכל לערער עוד על הקביעה.

במכתב הערעור יש לציין את הפרטים המזהים שלך ואת תמצית ותאריך ההחלטה עליה אתה מערער. כמו כן עליך לפרט את העובדות והנימוקים לערעור ואת בקשתך בצירוף המסמכים שעליהם אתה מסתמך בערעור.

תשובת פקיד ההשגות

  • אם הגשת את כל המסמכים הנדרשים - פקיד ההשגות ישיב לערעור שלך בתוך 3 חודשים מהיום שהוגש.
  • אם תתבקש להמציא מסמכים נוספים - פקיד ההשגות ישיב לערעור שלך בתוך 3 חודשים מהיום שבו השלמת את הגשת המסמכים. אם לא תגיש את המסמכים הנדרשים תוך פרק זמן שייקבע , הערעור יידחה, ותקבל תשובה לכל המאוחר בתום 3 חודשים מיום דרישת המסמכים.
  • לפקיד ההשגות סמכות להאריך את התקופה לקבלת החלטה בערעור ב-3 חודשים נוספים מטעמים מיוחדים. במקרה כזה תקבל על כך הודעה. אם לא התקבלה החלטה בערעור בפרק הזמן האמור, הערעור יתקבל והחיוב בדמי ביטוח יתבטל.

נוהל ערעור לפקיד השגות על קביעת דמי ביטוח