דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

טיוטות ותזכירי חוק - תזכיר חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מדמי ביטוח לתלמידי מכינה קדם צבאית ולמתנדבים בשנת שירות), התש"ע - 2010

א. שם הצעת החוק
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מדמי ביטוח לתלמידי מכינה קדם צבאית ולמתנדבים בשנת שירות), התש"ע - 2010

ב. עיקרי החוק המוצע
מוצע לתקן את הוראות סעיף 351(יא) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – "החוק"), ולהאריך את הפטור הקיים בסעיף מתשלום דמי ביטוח, בחצי שנה נוספת (קרי, להאריכו מ-12 חודשים ל-18 חודשים), וזאת לגבי אוכלוסיית תלמידי המכינה הקדם צבאית, ואוכלוסיית המתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם לצה"ל, אוכלוסיות אשר ראוי כי ייהנו מהארכת הפטור.

ג. מטרות החוק המוצע והצורך בו

           סעיף 351(יא) לחוק קובע לאמור:

           " 351. פטור מתשלום דמי ביטוח

(יא) מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו בשנת המס, או באותו חלק ממנה שבו היה מבוטח כאמור, אינה עולה על ההכנסה המזערית האמורה בפרט 3 בלוח י"א לאותה תקופה, לא ישלם דמי ביטוח אם הוא

 

(1) ...

 

(2) ...

 

(2א) תלמיד במוסד חינוכי על יסודי או מי שמצוי בהכשרה מקצועית מיום שמלאו לו 18 שנים וכל עוד לא מלאו לו 21 שנים (בפסקה זו – תלמיד) – בעד התקופה שבה הוא לומד, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – חוק שירות ביטחון), או בשירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו לפי פסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238, לפני שמלאו לו 21 שנים.

 

לעניין זה, "הכשרה מקצועית" – מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהסמיכו לכך.

 

(2ב) מבוטח לפי פרק י"א – בעד תקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון, או בשירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו לפי פסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238, לפני שמלאו לו 21 שנים (בפסקה זו – מתגייס).

 

(3) ...  ."

סעיף 351 קובע מיהן האוכלוסיות שתהיינה פטורות מתשלום דמי ביטוח. במסגרת הסעיף האמור, נקבע כי תלמיד במוסד חינוכי על יסודי או מי שמצוי בהכשרה מקצועית (להלן – תלמיד) יהא פטור מתשלום דמי ביטוח מיום שמלאו לו 18 שנים וכל עוד לא מלאו לו 21 שנים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי לפני שמלאו לו 21 שנים.

עוד קובע הסעיף כי מבוטח כהגדרתו בסעיף 240 לחוק, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי לפני גיל 21.

מוצע לתקן את הוראות סעיף 351 לחוק ולהאריך את הפטור הקיים, לגבי אוכלוסיות מסוימות, שראוי כי יקבלו אותו, כפי שיפורט להלן- 

  1. תלמידי מכינה קדם צבאית – תלמידים אלו פטורים כיום מתשלום דמי ביטוח לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים, אך יש מהם שממשיכים בלימודיהם במכינה מחצית שנה נוספת, אשר בגינה הם חייבים בדמי ביטוח.

ההצעה מבקשת להרחיב את ההוראה האמורה לגבי מי שלומד במכינה קדם צבאית, היינו, לקבוע כי הלומד במכינה קדם צבאית, מיום שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה של 18 חודשים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי לפני שמלאו לו 21 שנים.

מבדיקה שערך המוסד עולה כי במדינת ישראל פועלות 34 מכינות ובשנתון לימוד יש כ-1,800 תלמידים. כ-1,400 תלמידים מתגייסים לאחר שנת לימוד אחת ועליהם כבר חל הפטור הקיים, אולם כ- 400 תלמידים ממשיכים בלימודיהם מחצית שנה נוספת, ועליהם מוצע להחיל את הצעת החוק ולפטור אותם מתשלום דמי ביטוח חצי שנה נוספת.

  1. מתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם לצה"לגם מתנדבים אלו פטורים כיום מתשלום דמי ביטוח לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים, אך יש מהם שממשיכים להתנדב למשך שנה שנייה נוספת, אשר בגינה הם חייבים בדמי ביטוח.

 

 ההצעה מבקשת להחיל את ההוראה האמורה גם על מתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם לצה"ל, היינו, לקבוע כי מתנדב כאמור, מיום שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח למשך תקופה של 18 חודשים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי לפני שמלאו לו 21 שנים.

 

מבדיקה שערך המוסד עולה כי במדינת ישראל 2050 מתנדבים. כ- 550 מתוכם מתגייסים לאחר שנת שירות אחת ועליהם כבר חל הפטור הקיים, אולם כ- 1500 מתנדבים ממשיכים להתנדב לשנת שירות שנייה, לתקופה ממוצעת של 3 חודשים, ועליהם מוצע להחיל את הצעת החוק ולפטור אותם מתשלום דמי ביטוח לחצי שנה נוספת.

 

ההצעה מבקשת להחיל את ההוראה האמורה גם על מתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם לצה"ל, היינו, לקבוע כי מתנדב כאמור, מיום שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח למשך תקופה של 18 חודשים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי לפני שמלאו לו 21 שנים.

 

מבדיקה שערך המוסד עולה כי במדינת ישראל 2050 מתנדבים. כ- 550 מתוכם מתגייסים לאחר שנת שירות אחת ועליהם כבר חל הפטור הקיים, אולם כ- 1500 מתנדבים ממשיכים להתנדב לשנת שירות שנייה, לתקופה ממוצעת של 3 חודשים, ועליהם מוצע להחיל את הצעת החוק ולפטור אותם מתשלום דמי ביטוח לחצי שנה נוספת.  

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
סעיף 351 לחוק יתוקן.

ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, תקן המשרד, וההיבט המינהלי
עלות שנתית של מתן הפטור לתלמידי מכינה קדם צבאית הינה - 360,000 ₪.
עלות שנתית מתן הפטור למתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם לצה"ל הינה – 675,000 ₪.

עלות שנתית כוללת של הצעת החוק - 1,035,000 ש"ח

ו. ולהלן נוסח הצעת החוק

 

הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'...)(פטור מדמי ביטוח לתלמידי מכינה קדם צבאית ולמתנדבים בשנת שירות), התש"ע-2010
 

 

 

 

תיקון סעיף 351

1.              

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995,[1] אחרי סעיף קטן (יא)(2ב), יבוא:

 

 

 

"(2ג)  מבוטח לפי פרק י"א, שהינו תלמיד במכינה קדם צבאית, כהגדרתה בחוק המכינות הקדם צבאיות, תשס"ח-2008,[2] או שהינו מתנדב בשנת שירות - בעד תקופה שלא תעלה על שמונה עשר חודשים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר, לפי חוק שירות ביטחון, לפני שמלאו לו 21 שנים. בסעיף זה, "מתנדב בשנת שירות" -  מועמד לשירות ביטחון שצבא ההגנה לישראל הסכים לדחות את גיוסו לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון לצורך התנדבות.

תחילה ותחולה

2.

תחילתו של חוק זה ביום 1 לחודש שלאחר פרסומו (להלן- יום התחילה), והוא יחול על תשלום דמי ביטוח מיום התחילה ואילך.[1]. ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.

[2]. ס"ח התשס"ח, עמ' 89. 
 

 
Please Wait