מועד הגשת התביעה


תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורך מהשירות הצבאי הסדיר.

אם תגיש את התביעה לאחר המועד הזה, לא תהיה זכאי לתשלום המענק.