מסמכים שיש להגיש


  • צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות סדיר, אישור על תקופת שירות לאומי בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך, או אישור על תקופת השירות בשירות לאומי - אזרחי מרשות השירות הלאומי - אזרחי.
  • אישורי המעסיקים על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקופת העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
  • אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורך משירות סדיר, עליך להמציא צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדת בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת/מועדפת.