מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה


אם קיבלת דמי אבטלה ב–11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, ישולם לך מענק בשיעור מופחת. חלק מהתשלום שקיבלת בעבור ימי האבטלה ינוכה מסכום המענק המגיע לך.