קצבה שלא נגבתה על–ידי הזכאי


 מקבל קצבת נכות כללית שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו, תשולם הקצבה המגיעה לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מן הביטוח הלאומי). אם הזכאי לקצבה לא הניח שאירים, תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם.
הסכום שישולם לא יעלה על סכום הקצבה בעד ששת החודשים שלפני פטירת הזכאי.