מעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק


​ניתן לקבל קצבת נכות רק עד לגיל הפרישה, ומגיל פרישה ניתן לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.
בכל מקרה אם קיבלת קצבת נכות בסמוך לגיל פרישה, תקבל קצבת אזרח ותיק בסכום שלא יפחת מסכום קצבת הנכות שקיבלת.