מסמכים אותם יש להגיש עם הגשת התביעה


המסמכים שיש להגיש בתביעה לקצבת ניידות לבעלי רכב ובתביעה לקצבת ניידות לחסרי רכב.

בתביעה לקצבת ניידות לבעלי רכב:

  1. צילום רשיון נהיגה בר-תוקף עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
  2. צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.
  3. אם המוגבל בניידות משתכר, עליו לצרף גם תלושי שכר לתקופה של שלושת החודשים האחרונים שבסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
  4. חייל בשירות חובה ימציא אישור מן הצבא על שירותו ועל מועד השחרור המשוער.
  5. חתימה על כתב התחיבות למוגבל בניידות.

 

בתביעה לקצבת ניידות לחסרי רכב:

  1. אם המוגבל בניידות משתכר, עליו לצרף גם תלושי שכר לתקופה של שלושת החודשים האחרונים שבסמוך לפני מועד הגשת התביעה.                     
  2. השוהה במוסד יצרף לתביעה גם אישור על יציאותיו ברכב מנועי מן המוסד שבו הוא שוהה, שש יציאות בחודש לפחות ופירוט מועדי היציאות.
  3. חתימה על כתב התחייבות למוגבל בניידות.