בקשה להכרה מהרשות המאשרת


אסיר או עציר ציון וכן בני משפחה של אסיר ציון או של הרוג מלכות, שמבקשים להיות מוכרים על ידי הרשות המאשרת שבמשרד הקליטה, ימלאו את הטופס המתאים (הקישור אליו מופיע בהמשך) ויגישו אותו, בצירוף כל המסמכים הנדרשים אל: משרד הקליטה, הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון לידי גב' גלית כהן,

רח' קפלן 2, ירושלים 91950. טלפון:02-6752751.

 הכרה על ידי הרשות המאשרת

הרשות שבמשרד הקליטה אחראית לבדיקה ואימות הפרטים המופיעים על גבי הבקשה. הרשות תקבל החלטה אם להכיר במבקש כאסיר ציון, כבן משפחה של אסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות.

הרשות רשאית לדחות או לעכב את הטיפול בבקשתו של מי שלא המציא את הפרטים הדרושים. מי שבקשתו נדחתה על ידי הרשות רשאי להגיש ערר על החלטתה לפני ועדת ערר באמצעות הרשות.

תביעה שהוכרה על ידי הרשות תועבר, עם כל המסמכים המצורפים, למוסד לביטוח לאומי, והמוסד לביטוח לאומי יפנה אל המבקש להמשך הטיפול בבקשה לתגמולים.