סוגי הזכאים


  • אסיר ציון  שהוכר  כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה בשל פעילות ציונית, בדרגת נכות 10% לפחות.
  • אסיר ציון שהוכר כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה בשל יהדותו ויחסי האיבה שבין אותה ארץ לבין ישראל, בדרגת נכות 25% לפחות.
  • מי שהיה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה והיה במאסר או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר או בהגליה על פי צו הגליה בשל פעילותו למען הקמת המדינה, בדרגת נכות 10% לפחות.
  • אסיר ציון, גם אם הוא אינו נכה, ובלבד שהוא עומד במבחן הכנסות.
  • בן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר, במעצר או בהגליה לאחר קום המדינה ושחוק השבות היה חל עליו.
  • בן זוגו וילדיו של אסיר ציון הנמצא במעצר למעלה מ-6 חודשים, וכן בן זוגו וילדיו של מי שנעלם בארץ אויב, ועברו לפחות 6 חודשים מיום היעלמו. 
  • בן משפחה של מי שהוצא להורג במדינה זרה לאחר קום המדינה עקב פעילותו הציונית או יהדותו או זיקתו לישראל.
  • אלמנת אסיר ציון שנפטר בחוץ לארץ אחרי שהשתחרר מהמאסר או מהמעצר (אם אינה זכאית לקצבה אחרת לפי חוק, חוץ מקצבת ילדים).
  • מי שזכאי לתגמול תלויים (בן זוג וילדים) עקב פטירתו של אסיר ציון וגם לקצבת שאירים או לגמלת תלויים (בן זוג וילדים) בנפגעי עבודה, יבחר באחת מהקצבאות.