תגמול לבן משפחה של הרוג מלכות


"הרוג מלכות" הוא מי שהוצא להורג או הומת בידי שלטונות מדינה זרה בשל פעילותו הציונית, וכן מי שהוצא להורג או הומת בארץ אויב בידי השלטונות או בידי ארגון עוין, בגלל זיקתו לישראל או בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל.

התגמול לבן משפחה של הרוג מלכות מחושב בשיעורים ובתנאים שנקבעו בחוק משפחות החיילים שנספו במערכה (משרד הביטחון). 

כדי לקבל את התגמול יש לפנות בבקשה להכרה מהרשות המאשרת במשרד הקליטה, ולמלא טופס בקשה להכרה לבני משפחה של הרוגי מלכות.

הבקשות המאושרות על-ידי הרשות מועברות למוסד לביטוח לאומי, לבדיקת הזכאות לתגמול.

מענק הבראה משולם פעם בשנה, בחודש יולי. אלמנה זכאית למענק התאלמנות פעם ב-7 שנים.

בני משפחה של הרוגי מלכות זכאים לכל ההטבות המשולמות מכוח הוראות אגף השיקום שבמשרד הבטחון.

הטיפול נעשה במחלקות השיקום בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

סיוע לדיור ומענק נישואין ליתומים של הרוג מלכות

יתום עד גיל 30, רווק, זכאי למענק דיור, לאחר שיוכיח שרכש דירה, והדירה שרכש היא דירתו היחידה. שיעור המענק – 80% ממענק הנישואין ליתום.

כדי לקבל את המענק לדיור, עליו להמציא חוזה חתום בינו לבין מוכר הדירה וכן את המסמכים האלה: אם הדירה בדמי מפתח – אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי; אם הדירה נרכשה בכספי תוכניות חיסכון – מסמך המוכיח שהגיע מועד הרכישה בפועל; אם הדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים – פירוט שלבי התשלומים לקבלן.

יתום רווק שמלאו לו 30 שנים ולא נישא, יהיה זכאי למענק מיוחד בשיעור מענק הנישואין. אם הוא קיבל מענק דיור, יקבל את ההפרש בין מענק הנישואין למענק הדיור. ראה להלן חישוב ההפרש לגבי מענק הנישואין.

יתום עד גיל 30 שנישא זכאי למענק נישואין לאחר שימציא תצלום של תעודת הנישואין. אם שולם לו מענק דיור ולאחר מכן נישא, ישולם לו ההפרש שבין מענק הנישואין ובין מענק הדיור שקיבל. סכום ההפרש (20% ממענק הנישואין) ישולם לפי ערך מענק הנישואין ביום התשלום. נוסף על המענק, זכאים יתומים הרוכשים דירות גם להלוואה, על פי כללים הנקבעים מעת לעת.

הנחות במס רכישה (מס שבח מקרקעין)

יתומים של הרוג מלכות זכאים להנחה בתשלום מס רכישה לפי תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד על סמך אישור מהמשרד הראשי. תשלום המס לאחר ההנחה הוא 0.5% משווי הדירה הנרכשת.