דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תנאי זכאות - השלמת תקופת אכשרה (תקופת ביטוח) קודם לאבטלתך - למי שהתייצב בלשכה עד 31.3.2013

השלמת תקופת אכשרה לפני תקופת האבטלה, כלומר היית מבוטח בביטוח אבטלה פרק הזמן הנדרש בחוק (גם אם אינו רצוף), ושולמו בעדך דמי ביטוח. 

תקופת האכשרה הנדרשת למי שהתייצב בלשכה עד 31.3.2013:

  • לעובד בשכר חודשי (עובד המקבל שכר המחושב על בסיס חודשי קבוע, שאינו משתנה בהתאם למספר ימי העבודה או שעות העבודה בכל חודש):
   - תקופת האכשרה הדרושה לעובד בשכר חודשי, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה - 360 ימים לפחות שעבורם שולמו דמי ביטוח, מתוך 540 הימים (18 חודשים), שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
   - בחודש עבודה מלא של עובד בשכר חודשי ייחשבו כל הימים באותו החודש כתקופת אכשרה.
   - הימים שבהם העובד בשכר חודשי נעדר מהעבודה ולא קיבל שכר, יופחתו ממספר הימים באותו החודש. 

  • לעובד בשכר יומי (עובד ששכרו אינו קבוע בכל חודש והוא מחושב על פי ימי העבודה או שעות העבודה שעבורם מקבל שכר):
   - תקופת האכשרה הדרושה לעובד בשכר יומי, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה - 300 ימים, שעבורם שולמו דמי ביטוח אבטלה מתוך 540 הימים (18 חודשים), שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
   - במקרים שלא הושלמו 300 ימי עבודה, מתבצעת בדיקה נוספת, ובכל חודש שבו עבדת 18 ימים לפחות ייחשבו לך כ-25 ימי עבודה, הן לצורך תקופת האכשרה והן לצורך חישוב גובה דמי האבטלה.

  • מי שהיה עובד בשכר חודשי ועובד בשכר יומי לסירוגין, ייחשב כעובד בשכר יומי, ויידרש להשלים 300 ימי עבודה. חודש עבודה מלא שבו עבד כעובד חודשי, ייחשב ל-25 ימי עבודה.

   • עובד במשמרות - משמרת שהתחילה לפני חצות הלילה והסתיימה לאחר חצות הלילה תיחשב כשני ימי עבודה, ובלבד שהמשמרת הבאה לא התחילה באותו יום קלנדרי.

    אפשר לרכוש את תקופת האכשרה רק מגיל 18. תקופות עבודה שקדמו לגיל 18 לא יובאו בחשבון.

  

במניין הימים לתקופת אכשרה ייכללו:

   • ימי עבודה
   • ימי חופשה וחג ששולם בעדם שכר (ימי פדיון חופשה, ששולמו עקב ניתוק יחסי עובד מעביד, לא יימנו לתקופת אכשרה).
   • ימי אבל
   • ימי שירות סדיר - עד 180 ימים
   • ימי התנדבות בשירות לאומי - עד 180 ימים - למי שסיים תקופת התנדבות של 24
    חודשים לפחות, וכן למי ששירתה לפחות שישה חודשים, ונישאה בתוך 30 ימים
    מיום שהפסיקה את השירות. 
   • ימי שירות מילואים
   • ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה.
   • ימים שבעדם שולמו דמי פגיעה בעבודה.
   • ימים שבעדם שולמו דמי לידה.
   • ימים שבעדם שולמה גמלה לשמירת הריון.
   • שני חודשי חופשה ללא תשלום (חל"ת) ראשונים, שבהם חייב המעסיק לשלם את דמי הביטוח בעד העובד.
   • התקופה שבעדה ניתן תשלום בשל אי-מתן הודעה מוקדמת על פיטורין. 

   

תקופות היעדרות מעבודה שמאריכות את תקופת ההתייחסות של 540 הימים

   • ימי הכשרה מקצועית - על פי הפניה או אישור של שירות התעסוקה - עד 360 ימים.
   • ימי מחלה או תאונה, שלא שולמו בעדם דמי מחלה - עד 180 ימים.
   • חופשת לידה, לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, אם לא שולמו בעדה דמי לידה
   • תקופת שמירת הריון, אם לא שולמה בעדה גמלה לשמירת היריון
   • חופשה ללא תשלום לאחר לידה, לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים - עד כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה.
   • ימי היעדרות מעבודה מסיבות שאינן תלויות ברצונו של העובד - עד 30  ימים.
 
Please Wait