ביטוח בריאות ממלכתי


החל ב–1 בינואר 1995 מבוטח כל תושב ישראל בביטוח בריאות ממלכתי. אלמן/ה והורים שכולים, שדמי ביטוח הבריאות מנוכים משכרם או מקצבאות אחרות - יקבלו השתתפות חלקית בתשלום ביטוח בריאות. אלמן/ה והורים שכולים שאינם מבוטחים בביטוח בריאות - ינוכה מס בריאות מהתגמול המשולם להם, כדי לשמור על זכויותיהם כמבוטחים בביטוח בריאות.