מענק בר מצווה ליתומים


ילדיו של נספה פעולות איבה יקבלו מענק בהגיעם למצוות: בנות - בהגיען לגיל 12 שנים, בנים - בהגיעם לגיל 13 שנים. המענק מוצמד למדד המחירים לצרכן ומשתנה בתכיפות של 4 פעמים בשנה  (1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו–1 באוקטובר של כל שנה).