פטור מאגרת העברת מקרקעין (טאבו)


אלמן, אלמנה, לרבות אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים של נספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין. הפטור יוענק פעמיים בלבד. את הבקשה לפטור יש להגיש למשרד הראשי, בציון פרטי הנכס (מס’ גוש, מס' חלקה וכתובת הנכס).