השתתפות בהוצאות לימודים וחוגים


בתחילת כל שנת לימודים זכאים אלמן/ה, וכן אלמן/ה שנישאו בשנית ומקבלים תגמולים והטבות, למענק שנתי לצורך השתתפות בהוצאות לימודים. המענק משולם עבור כל אחד מהילדים שהוכרו כיתומים, הלומדים במוסדות על יסודיים בכיתות ז' עד י"ב, וכן עבור השתתפות בחוגים ליתומים הלומדים בכיתות א' עד ו'.