מענק דיור/ נישואין/ גיל 30 ליתומים


יתום רווק עד גיל 30 זכאי למענק דיור, לאחר שיוכיח כי רכש דירה, וכי הדירה שרכש היא דירתו היחידה. שיעור המענק  80% ממענק הנישואין ליתום. כדי לקבל את המענק לדיור, עליו להמציא חוזה חתום בינו לבין מוכר הדירה וכן את המסמכים האלה: אם הדירה בדמי מפתח - אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי; אם הדירה נרכשה בכספי תוכניות חיסכון - מסמך הוכחה על שהגיע מועד הרכישה בפועל; אם הדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים - פירוט שלבי התשלומים לקבלן. 


יתום עד גיל 30 שנישא זכאי למענק נישואין לאחר שימציא תצלום של תעודת הנישואין. אם שולם לו מענק דיור ולאחר מכן נישא, ישולם לו ההפרש שבין מענק הנישואין ובין מענק הדיור שקיבל. סכום ההפרש (20% ממענק נישואין) ישולם לפי ערך מענק נישואין ביום התשלום.
יתום רווק שמלאו לו 30 שנים ולא נישא, יהיה זכאי למענק מיוחד בשיעור מענק הנישואין. אם הוא קיבל מענק דיור, יקבל את ההפרש בין מענק גיל 30 למענק הדיור שקיבל. ראה להלן חישוב ההפרש לגבי מענק הנישואין. 
לתשומת הלב, נוסף על המענק, זכאים יתומים הרוכשים דירות גם להלוואה, על פי כללים הנקבעים מעת לעת.