טיפול פסיכולוגי


בנוסף לייעוץ הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, זכאים אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים ואחים שכולים למימון טיפול פסיכולוגי, כאשר להערכת עובד השיקום טיפול זה יכול לסייע בשיפור מצבם הרגשי ותפקודם.למימוש קבלת עזרת מחלקת השיקום במימון טיפול פסיכולוגי, על הזכאי להיפגש עם עובד השיקום שלו.
מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לבין עובד השיקום לגבי הבעיה/יות הדורשת/ות התייחסות, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול וסוג הטיפול הנדרש. במסגרת אישור הטיפול ייקבעו סוג הטיפול, תדירותו ומשך הטיפול. אם לקראת תום תקופת הטיפול שאושרה יתברר שיש צורך בטיפול נוסף ייבדק צורך זה על ידי ועדה מקצועית בכירה.
טיפול יאושר רק אם יינתן על ידי מטפל מוסמך, המתאים לתת את הטיפול הנדרש במסגרת שירות רפואי מוסמך. מימון הטיפול יתבצע על ידי הפניית הזכאי למטפל ששכרו ישולם ישירות על ידי מחלקת השיקום.