מענק להחזר מס הכנסה


נכים בדרגות נכות 20% עד 89%, או בדרגות נכות 90% עד 99% על פגיעה אחת, זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה.

שיעור המענק נקבע בהתאם לדרגת הנכות.

על הנכה להוכיח שהוא עובד וממשכורתו מנוכה מס הכנסה (שכיר על ידי הצגת טופס 106. עצמאי על ידי אישור ניכוי מס מההכנסות).

המענק ישולם ע"י אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי.

נכים שאינם עובדים, ונכים בדרגת נכות עד 19% שקיבלו מענק חד פעמי אינם זכאים להטבה זו.