עזרה מיוחדת ללומדים לקראת תארים אקדמיים


נכים בדרגת נכות 19% לפחות זכאים למלגה לשנה נוספת מעל למקובל לתואר ראשון, כאשר לדעת חברי הוועדה קיימת הצדקה אובייקטיבית ללימודי שנה נוספת. נכים כנ"ל זכאים למלגות לתואר שני במקצוע שבו מומנו לימודי התואר הראשון לתקופה של שנתיים. נכים קשים זכאים להשתתפות בהוצאות מיוחדות לתואר שלישי. נכים קשים זכאים לסיוע בתחומי מערכות ממוחשבות. סכום הסיוע נקבע מעת לעת.