דיור


 

סיוע לדיור ומענק נישואין ליתומים

יתום עד גיל 30, רווק, זכאי למענק דיור, לאחר שיוכיח כי רכש דירה וכי הדירה שרכש היא דירתו היחידה. שיעור המענק – 80% ממענק הנישואין ליתום ( נכון למרץ 2012  גובה המענק בשעור 80% ממענק נישואין הינו 91,196 ש"ח )

כדי לקבל את המענק לדיור, עליו להמציא חוזה חתום בינו לבין מוכר הדירה וכן את המסמכים האלה:

·         אם הדירה בדמי מפתח – אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי

·         אם הדירה נרכשה בכספי תכניות חיסכון – מסמך הוכחה על שהגיע מועד הרכישה בפועל

·         אם הדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים – פירוט שלבי התשלומים לקבלן.

 יתום עד גיל 30 שנישא זכאי למענק נישואין לאחר שימציא תצלום של תעודת הנישואין. אם שולם לו מענק דיור ולאחר מכן נישא, ישולם לו ההפרש שבין מענק הנישואין ובין מענק הדיור שקיבל. סכום ההפרש (20% ממענק נישואין) ישולם לפי ערך מענק נישואין ביום התשלום. לקבלת המענק יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה.

נוסף על המענק, זכאים יתומים הרוכשים דירות גם להלוואה, על פי כללים הנקבעים מעת לעת.

 

הלוואות ומענקים לדיור – לאלמן/ה והורים שכולים

אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים להלוואות ו/או למענקים לפתרון בעיות דיור. ועדת שיקום תדון בכל בקשה . סכומי הסיוע בהתאם להוראות משרד הביטחון.

העזרה למטרת פתרון בעיית דיור היא חד פעמית ומתייחסת לסעיף זכאות אחד בלבד (רכישת דירה, החלפת דירה, שיפוצים, כיסוי חוב משכנתא, התקנת מעלון/מעלית).

 סיוע במימון דיור בשכירות פרטית

אלמן או אלמנה עם ילדים והורים שכולים שהם מחוסרי דיור, הפונים בבקשה להשתתפות במימון שכירות פרטית – יינתן להם הסיוע, כאמור, לתקופת השנה הראשונה שבסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת (שנה שנייה).

במהלך השנה השנייה לאסון, על הפונה להמציא תכנית מעשית לפתרון מגורי קבע. בהיעדר תכנית למגורי קבע כאמור, לא יינתן סיוע נוסף במימון שכר דירה, מעבר לשנתיים שאושרו כמפורט לעיל.

המציא הפונה תכנית קבע במהלך השנה השנייה והוא זקוק עד היכנסו לדירת הקבע להמשך מגורים בשכירות – יינתן לו סיוע במימון שכר דירה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, ובסך הכול עד שלוש שנים בלבד.

 אלמן או אלמנה עם ילדים והורים שכולים המחליפים דירה בגין צפיפות ביחס למספר הנפשות, מגורים בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל, סביבה לא מתאימה, בריאות, סיבה רגשית או משפחתית וקיים פער בזמנים ממועד פינוי דירתם ועד לקבלת הדירה החדשה, ובגלל הפער, כאמור, מבקשים סיוע זמני במימון שכר דירה – יינתן להם סיוע לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד.