הטבות כספיות


 מענק מיוחד לאלמן/ה שילדו/ילדתו נישא/ה

אלמן/ה זכאי/ת למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים. את הבקשה לתשלום המענק, בצירוף תצלום תעודת הנישואין של היתום, יש להגיש לאגף נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי.

מענק בר מצווה ליתומים

ילדיו של נספה פעולות איבה יקבלו מענק בהגיעם למצוות: בנות – בהגיען לגיל 12 שנים, בנים – בהגיעם לגיל 13 שנים.

 הטבות להורים המיועדים לאחי נספים  

 מענק שכר לימוד

לאחים הלומדים בכתות ז'-י"ב.  ישולם מדי שנה בתגמולי חודש אוגוסט.

 שיעורי עזר לאחים

מימון שיעורי עזר לאחים של נספי פעולות איבה ניתן עד שנתיים לאחר האסון, כאשר תקופת הסיוע למימון השיעורים אינה עולה על שנה אחת. השיעורים ימומנו בהתאם לדרישת בית הספר וכאשר פקיד השיקום שוכנע בצורך של התלמיד בעזרה בתחומי לימוד מוגדרים.

הורים המקבלים תגמול מזערי יקבלו החזר בשיעור של 80% מההוצאה למטרה זו.

הורים ששיעור תגמוליהם מעל למזערי יקבלו מלוא החזר ההוצאה.

לימודים על תיכוניים ואקדמיים לאחים

השתתפות בשכר לימוד תינתן להורים המממנים לימודים גבוהים לאחים: תואר ראשון או רכישת מקצוע. הזכאות מוענקת עבור אחים עד גיל 30, למשך תקופה של עד שלוש שנים אלא אם כן תכנית הלימודים הרשמית היא בת ארבע שנים. בכל מקרה לא יאושרו יותר מארבע שנות לימוד. להטבה זו ייחשבו לימודים גבוהים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה הבאים:

  • בתי ספר על תיכוניים שבסיומם מוענקת תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי
  • אוניברסיטאות ומכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה (תואר ראשון)
  • בתי ספר להנדסאים וטכנאים (י"ג – י"ד) ללומדים ברצף לאחר סיום התיכון.

שיעור ההשתתפות הינו עד 40% משכר הלימוד המשולם באוניברסיטאות ציבוריות.

מענק הבראה

אלמן, אלמנה והורים שכולים, הזכאים לתגמולים, זכאים פעם אחת בשנה לתשלום בעבור 8 ימי הבראה (לכל אחד מהזכאים). שיעור המענק ליום הבראה הוא כמקובל בשירות המדינה. התשלום השנתי יועבר לחשבון הזכאי בבנק בחודש יולי.

הערה: הורה שאינו שכול ונשוי להורה שכול, אינו זכאי למענק זה.

הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות

הורים שכולים ואלמנים/אלמנות  יכולים להיעזר בהלוואות לסיוע בעריכת בר/בת מצווה, נישואי בן/בת והנצחה. הלוואה לצרכים אישיים ניתן לקבל אחת לשלוש שנים.

סיוע לכיסוי חובות

הורים שנקלעו לחובות כתוצאה ישירה מהאסון או המתקשים להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש שנים מיום נפילת החלל.

הטבות המוענקות מרשויות אחרות:

פטור מאגרת טלוויזיה

אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה. הפטור יינתן על ידי רשות השידור, בהתאם לרשימת הזכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור. מי שלא קיבל את הפטור יפנה אל המשרד הראשי לשם קבלת החזר התשלום בגין האגרה. לאחר הסדרת הפטור עם רשות השידור אין יותר צורך בפניות למוסד לביטוח לאומי.

הנחות במס רכישה (מס שבח מקרקעין)

אלמן, אלמנה והורים שכולים וכן יתום שהתייתם לפני גיל 21 ועד גיל 40, זכאים להנחה בתשלום מס רכישה לפי תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד על סמך אישור מהמשרד הראשי. החל ביום 6 באוקטובר 1994 זכאי יתום להנחה עד שימלאו לו 40 שנים.

תשלום המס, לאחר ההנחה, הוא 0.5% משווי הדירה הנרכשת או ממגרש המיועד לבניית דירה. התנאי לקבלת ההנחה על מגרש הוא: בניית הדירה בתוך שנתיים מיום רכישת המגרש.

פטור מאגרת העברת מקרקעין (טאבו)

אלמן, אלמנה מקבלים תגמול, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין. הפטור יוענק פעמיים בלבד. לשם קבלת אישור לפטור יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים, בציון פרטי הנכס (מס' גוש, מס' חלקה וכתובת הנכס).

פטור מאגרת רישום ירושה

אלמן, אלמנה, יתומים והורים שכולים זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושת נספה פעולות איבה. לשם קבלת האישור יש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין

אלמן, אלמנה, יתומים עד גיל 18 והורים שכולים זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לשם קבלת אישור יש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

הנחה בתשלום ארנונה

אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות. ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה. את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי שטח הדירה ומספר הנפשות המתגוררות בדירה. אישור חד פעמי (עד שתוסדר ההנחה באמצעות רשימת הזכאים) אפשר לקבל במחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום המגורים.

השתתפות בדמי התקנת מכשיר טלפון ובדמי השימוש בו

הורים שכולים זכאים להשתתפות בשיעור של 50% בדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית ובדמי השימוש בו. כדי לקבל החזר השתתפות בדמי התקנת טלפון יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים, עם חשבונית מחברת "בזק".

אלמן, אלמנה והורים שכולים יקבלו אחת לשנה בתגמולי ינואר מענק בגובה 50% מדמי השימוש בטלפון עבור כל השנה.

אלמן או אלמנה אינם זכאים להשתתפות בהתקנת טלפון או בהעתקתו.