מענקים לכיסוי הוצאות אבל


 מענק להוצאות אבל

מענק להוצאות אבל ישולם לזכאי לאחר שתאושר תביעתו לתגמולים.
הזכאים למענק הם אלמן/ה והורה שכול. כאשר אין לנספה אלמן/ה או הורה יהיה זכאי למענק קרוב משפחה שנשא בהוצאות האבל.
המענק נועד לסייע בהוצאות הכרוכות באבל בלבד ואין הוא מכסה את כל ההוצאות, סכום המענק משתנה מפעם לפעם ובמקרים מסוימים רשאי המוסד לשקול ולשלם מענק מוגדל.

אין משלמים מענק אבל לתקופה רטרואקטיבית.

במידה ונותרים גם אלמן/ה וגם הורים שכולים – ישולם מענק האבל לכל אחד בנפרד.

 מענק להוצאות קבורה

בן משפחה של נספה בפעולת איבה זכאי למענק להוצאות קבורה (בעבור מודעות אבל, העברת הגופה ממקום אחד למשנהו בישראל, רכב ליווי ומצבה). המענק יינתן על סמך טופס הצהרה שאפשר לקבלו בכל סניפי המוסד. שיעור המענק קבוע בתקנות. אם סכום הוצאות הקבורה עולה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות, ישולם המענק רק עד הסכום המרבי. במקרים מיוחדים יממן המוסד רכב ליווי, נוסף על תשלום מלוא המענק להוצאות קבורה. פרטים בדבר הזכאות להסעה אפשר לקבל בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

במקרה של פגיעת איבה באזרח חוץ שנפגע בארץ אך נקבר בחו"ל, ישולם מענק מרבי עד $1,300 וכן ישולמו הוצאות נוספות והן: העברת הגופה לחו"ל, שירותים הניתנים על ידי המכון הפתולוגי, הסעת הגופה לנמל התעופה, העברת הגופה בים או באוויר ותוספות הקשורות בנסיעה הלוך וחזור של מלווה אחד והעברת הגופה מנמל התעופה עד למקום מגורי המשפחה. ההוצאות הללו ישולמו לפי קבלות.

הערה: בני משפחה של נפגע שנספה בפגיעת איבה בחו"ל, תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעביד ישראלי מוכר, זכאים למענק להוצאות קבורה ($1,300 דולרים אמריקניים).

 מענק התאלמנות

אלמן או אלמנה זכאים למענק מיוחד למימון צרכים מיוחדים. המענק יינתן בסמוך למועד ההתאלמנות וישולם אחת ל-7 שנים.

 הסעות לאזכרות בבית העלמין

המוסד לביטוח לאומי יממן, לפי בקשת המשפחה, הסעה לאזכרות תקופתיות בבית העלמין: ליום השבעה, ליום השלושים וליום השנה לפטירה. הזכאות להסעה ביום השנה היא מדי שנה. המוסד יאשר אוטובוס אחד ובמקרים חריגים גם מיניבוס בנוסף. את ההסעה יש לתאם מראש עם סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

 הבאת המשפחה השכולה מחו"ל

  • אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות החיים בחו"ל דרך קבע זכאים להגעה לארץ לביקור התייחדות.
  • אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות שלא מלאו להם 18 שנה יהיו זכאים להגעה לביקור התייחדות בהלוויה, באזכרה ופעם בשנה ביום הזיכרון הכללי או הפרטי.
  • אחים ואחיות שמלאו להם 18 שנה יהיו זכאים להגיע לארץ לביקור התייחדות בהלוויה, באזכרה ופעם בחמש שנים.

המוסד לביטוח לאומי ישלם הוצאות נסיעה הלוך ושוב, וכן הוצאות שהייה למשך 7 ימים בבית מלון שדירוגו לכל היותר 4 כוכבים, או ישתתף בהוצאות שהייה בסך 565 ₪.

למימוש זכאות זו יש להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום המגורים, כחודשיים לפני מועד ההגעה לארץ. המוסד לביטוח לאומי יבדוק את הבקשה ובהתאם ישתתף במימון הוצאות טיסה ושהייה.

 מענק אזכרה שנתי

נוסף על מימון ההסעות לאזכרות, זכאים הורה שכול, אלמן, יתום (אם האלמן/נה נפטר), אח (אם נפטרו ההורים השכולים) למענק אזכרה שנתי, שישולם באופן אוטומטי מדי שנה, ב-1 בחודש של תאריך הפטירה הלועזי.

במקרים בהם לא משולם תגמול יש להגיש בקשה למענק אזכרה. אין משלמים מענק אזכרה לתקופה רטרואקטיבית.

מענק זה נועד לסייע בהוצאות הכרוכות באזכרה בלבד ואין הוא מכסה את מלוא ההוצאות. סכום המענק קבוע ואחיד לאלמנות ולהורים שכולים.

נספה שאין לו שארים (בני משפחה מקרבה ראשונה) – מענק האזכרה ישולם לקרוב משפחה שנשא בהוצאות האזכרה, והגיש לביטוח הלאומי בקשה לקבל את המענק, בצירוף קבלות.

 מענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה

בני משפחה של חלל זכאים למענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה. המענק משולם אחת ל-5 שנים בשיעור של שליש מהמענק המלא.

המענק ישולם לבני משפחות הנפטר, ללא צורך בהצגת קבלות, לפי הסדר הבא:
  1. בן זוגו של הנפטר.
  2. באין בן זוג ישולם לילדו של הנפטר.
  3. באין בן זוג וילד ישולם להורה של הנפטר.
באין בן זוג, ילד או הורה, ישולם המענק למי שנשא בהוצאות כנגד הצגת קבלות של אחזקת הקבע עד לסכום מקסימלי הקבוע בתקנות.

הנצחה

המוסד לביטוח לאומי מאשר מענקים להנצחה כתמיכה בפרויקט הנצחה של חללי פעולות איבה. מטרת המענקים לסייע בלבד, ואין בהם כדי לכסות את כל הוצאות ההנצחה.

מענק להנצחה פרטית

ניתן כדי לסייע למשפחה היוזמת הנצחה פרטית של יקירה, כגון הוצאה לאור של חוברת זיכרון, קניית תשמישי קדושה בבתי כנסת, הקמת קרן מלגות ועוד.

המענק משולם באופן חד פעמי לבן/בת זוג של החלל ולהורי החלל. במקרה שבן הזוג נפטר ולא קיבל את המענק, זכאי לקבלו אחד מילדיו של החלל. כיום מענק זה משולם באופן אוטומטי באמצעות אגף השיקום. סכום המענק – 7,350 ₪.

מענק להנצחה קבוצתית

מענק הניתן למטרת הנצחה של שני חללים או יותר במסגרת פרויקט הנצחה, כגון חקיקת שמות החללים, קיר הנצחה, הוצאת ספר ועוד.

המענק ישולם לקבוצות המתארגנות כעמותות, שהוקמו לצורך הנצחת חללי פעולות איבה מאירוע מסוים. כמו כן, המענק ישולם למוסדות חינוך ותנועות נוער המעוניינות להנציח את תלמידיהם או חניכיהם שנפלו בפעולות איבה ולרשויות מקומיות המקימות פרויקט הנצחה בתחום שיפוטן. סכום המענק המרבי להנצחה קבוצתית – 30,000 ₪.

קבוצה המעוניינת בהנצחה קבוצתית תפנה בכתב אל אגף נפגעי פעולות איבה.

 השתתפות ברכישת קבר ליד בן/בת או בעל/אישה שנספו בפעולת איבה

אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים להשתתפות ברכישת חלקת קבר ליד יקירם שנספה בפעולת איבה. לקבלת ההחזר יש לפנות לסניף המוסד באזור המגורים עם חשבונית או קבלה.

 השתתפות ברכישת קבר ליד הורה שכול שנפטר

הורה שכול זכאי להשתתפות ברכישת חלקת קבר ליד בן זוגו שנפטר. לקבלת ההחזר יש לפנות אל סניף המוסד באזור המגורים, עם חשבונית או קבלה.

 השתתפות בהקמת מצבה להורים שכולים ואלמן/ה שנפטרו

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהקמת מצבה להורים שכולים ולאלמן או אלמנה של מי שנספו בפעולות איבה. סכום ההשתתפות קבוע, אך בתנאים מסוימים אפשר, לפי שיקול דעת של המוסד, להגדיל את ההשתתפות: אם ההורה שנפטר לא השאיר אחריו ילדים ולא השאיר רכוש; אם האלמן או האלמנה שנפטרו היו זכאים בסמוך לפטירה לתוספת תגמולים בעבור הילדים.

 יום הזיכרון – היעדרות מעבודה

קרוב משפחה בדרגה ראשונה של מי שנפטר מפגיעת איבה, הנעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יראו בו כאילו עבד באותו היום, ועל המעביד לשלם עבור יום עבודה.