רכב וניידות


 

סיוע בנושא ניידות ורכישת רכב

הורים שכולים, אלמן או אלמנה מקבלי תגמולים והם בעלי רישיון נהיגה בתוקף זכאים לעזרה ברכישת רכב חדש לשימוש אישי, או לעזרה ברכישת רכב שיקומי לצורכי עבודה, בדרך של מענק (במקום הלוואה עומדת לתשלום מיסים). בנוסף זכאים להלוואה חלקית לרכישתו.

הורים שכולים נוהגים, זכאים לסיוע לרכישת רכב משומש, ובלבד שגילו לא יעלה על 48 חודשים, ובאופן חד פעמי.

אלמן, אלמנה והורים שכולים שאין להם רישיון נהיגה בתוקף זכאים לסיוע ברכישת רכב אם הוכיחו כי יש להם צורך ברכב עקב מצב בריאותי, גיל מתקדם ונסיבות בריאותיות/חברתיות ולהם בן/בת בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, המתגוררים עמם או בסמיכות לביתם ומסוגלים, על פי חוות דעת עובד השיקום, להסיע את הזכאי בהתאם לצרכיו.

הסיוע לרכישת רכב לשימוש אישי, לאלמנות והורים שכולים ניתן בדרך של מענק (במקום הלוואה עומדת לתשלום מיסים) והלוואה.

הסיוע בהחלפת הרכב ניתן אחת ל- 4 שנים.

הורה שכול שמקור הכנסתו מהוראת נהיגה או מנהיגת מונית זכאי ל"חידוש משק" אחת ל-3 שנים.

יתום (שביום התייתמותו לא מלאו לו 21 שנים) יהיה זכאי באופן חד פעמי להלוואה לרכישת רכב כאשר הרכב נדרש לצורך ביצוע עבודתו , אם הוא עונה על התנאים הבאים: ביום הגשת הבקשה טרם מלאו לו 30 שנים, ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף ולא ניתן לו בעבר סיוע לשיקום, לרבות לימודים .

אלמן או אלמנה שברשותם רכב זכאים למענק שנתי למימון אגרת הרכב ולמענק שנתי כהשתתפות במימון דמי ביטוח הרכב. הסיוע מותנה בהצגת צילום תשלום אגרת הרכב מדי שנה.

החל מינואר 2000, השתתפות המוסד לביטוח לאומי בתשלום אגרת רכב להורים שכולים מגולמת בקצבה החודשית.

הורים, אלמן או אלמנה הלומדים נהיגה זכאים להשתתפות בדמי לימוד נהיגה בסכום מרבי.

ליתומים ישולם מענק ללימוד נהיגה באופן אוטומטי בהגיעם לגיל 17.

מענק השתתפות לרכישת קלנועית להורה שכול 

הורה המוגבל בניידות מפאת מצבו הרפואי וזקוק לשימוש אישי בקלנועית, יהיה זכאי לסיוע ברכישתה אחת לחמש שנים. הסיוע ברכישת קלנועית יינתן כתחליף לסיוע לרכישת רכב. זוג הורים שכל אחד מהם זקוק לקלנועית, יהיו זכאים, כל אחד בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית בודדת או לרכישת קלנועית זוגית שתשמש את שניהם. הורה שברשותו רכב שנרכש בסיוע האגף, ואשר בן/בת זוגו (המוכר גם הוא במעמד הורה שכול) זקוק/ה לקלנועית, יהיה בן/בת הזוג זכאי לסיוע לרכישת קלנועית בודדת.

מענק השתתפות לרכישת קלנועית לאלמן/נה 

אלמנה הזקוקה לקלנועית לשימושה האישי מטעמים של הגבלה רפואית בניידות זכאית אחת ל-4 שנים לסיוע במימון הקלנועית. סיוע זה ניתן במקום הסיוע לרכישת רכב. הסיוע יינתן כהחזר כספי לאחר המצאת קבלות ועד לסכום מרבי שנקבע.

 אין משלמים מענקים עבור אגרת רכב, ביטוח רכב ולימוד נהיגה רטרואקטיבית.

 מענק דמי ניידות

אלמן או אלמנה המקבלים תגמול חודשי, שלא מימשו את זכאותם לסיוע ברכישת רכב מאגף השיקום של הביטוח הלאומי, זכאים למענק דמי ניידות חודשיים. המענק משולם אוטומטית עם התגמול החודשי.

להורים שכולים, הטבה זו מגולמת עם התשלום עבור תרופות והחזר מס קנייה, המשולמים בתגמול החודשי.