תגמולים חודשיים לאלמנ/ה ויתומים


 אלמן, אלמנה ויתומים זכאים לתגמול חודשי קבוע

סכום התגמול מחושב באחוזים ממשכורתם של עובדי מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי ומצורפות אליו הטבות סוציאליות כגילום חודשי. הסכומים משתנים לפי השינויים במשכורת עובדי המדינה (עקב הסכמי עבודה ותוספת יוקר), או לאחר שמתברר, בבדיקה תקופתית הנערכת אחת ל-6 חודשים, כי סכום התגמולים נשחק לעומת השכר הממוצע של עובדים בשירות הציבורי-קהילתי.

אלמן, אלמנה שאין עמם ילדים

אלמן או אלמנה ללא ילדים יקבלו תגמול בשיעור של 85% מן התגמולים המשולמים לאלמן/ה שילדיהם בגרו.
ראו  פירוט בסעיף "אלמן/ה שילדיהם בגרו" להלן.

אלמן, אלמנה שיש עמם ילדים

אלמן או אלמנה שיש עמם ילד שעדיין לא מלאו לו 21 שנים יקבלו תגמול בשיעור של 191.3% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי.

בעבור כל ילד נוסף משולמת תוספת של 11% מסכום התגמול.

האלמן/ה יוסיפו לקבל את התגמול כל זמן שהילד משרת שירות חובה בצה"ל, גם אם מלאו לו 21 שנים.

(בהגיע היתום לגיל 18 תמשיך להשתלם לאלמן או לאלמנה התוספת עבורו בהפחתת סכום הגילום שהשתלם עד הגיעו לגיל 18).

גרושתו של נספה פעולות איבה

גרושתו של נספה, שלא נישאה בשנית, זכאית, בתנאים מסוימים, לתגמולים.

תנאי הזכאות הם:
  • הגרושה הייתה במות הנספה בת 40 שנים או יותר או היא אם ליתום של הנספה.
  • הנספה היה חייב במותו במזונותיה של האישה על פי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב.
 סכום התגמול ייקבע בהתאם לגובה המזונות שמקבלת הגרושה.
יתום הנמצא זמנית מחוץ לביתה של אמו הגרושה, במוסד או אצל יחיד המספקים לו לינה וכלכלה, ישולמו לאמו תגמולים חודשיים שהיו משתלמים לה כאילו הגיעה אותה שעה לגיל 40 שנים. 

לגבי התשלום בעד היתום, ראו "יתומים במצב מיוחד".

 

אלמן/ה שילדיהם בגרו

אלמן או אלמנה שילדיהם בגרו (ילדיהם הגיעו לגיל 21 שנים אך טרם מלאו להם 24 שנים) יקבלו תגמול בשיעור 89% מן התגמול הבסיסי המגיע לאלמן/ה עם ילד אחד.

החל ביום 1.6.1995, יקבלו אלמן/ה שילדיהם בגרו תוספת לצרכים מיוחדים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי). בהגיע הילד האחרון לגיל 24 תשולם לאלמן/ה תוספת בשיעור קטן יותר.

 התוספת האמורה תהיה צמודה לשינויים שיחולו בתגמולים.

 אלמן/ה שנישא/ה

ב-1/3/10 נכנס לתוקף תיקון סעיף 7 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכת (תגמולים ושיקום) התש"י-1950. על פי התיקון, אלמנ/ה שמקבל/ת תגמולים על פי חוק חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ימשיכו לקבל את התגמול המגיע גם אם נישאו מחדש. הם זכאים לתגמול חודשי לרבות ההטבות הנלוות לו

תוספת תגמול לאלמנה בהיריון ומענק לידה

אלמנה שהייתה בהיריון בעת שהתאלמנה תקבל תוספת בשיעור שליש מתגמוליה. התוספת משולמת למן החודש השביעי להריונה ועד תום ההיריון. לאחר הלידה תקבל מענק חד פעמי בשיעור שנקבע בחוק.

 יתומים במצב מיוחד

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם, במקום התגמול לו זכאי היתום, את הוצאות הטיפול במוסד רפואי וחינוכי או הוצאות השגחה אצל יחיד, אם מתקיים ביתום הצורך בטיפול או בהשגחה כאמור.

 יתום משני הוריו

יתום ששני הוריו נפטרו עקב פגיעת איבה, יהיה זכאי מכוחו של הורה אחד לתגמול לפי חוק נפגעי פעולות איבה ומכוחו של הורה שני לתגמול לפי חוק ביטוח לאומי

תגמולים ליתומים משני הורים

יתום ששני הוריו נפטרו עקב פגיעת איבה, יהיה זכאי לתגמולים הבאים:

 תגמול חודשי

עד גיל 27 שנים – יהיה זכאי ל-100% תגמול חודשי, בגובה 109.6% משכורת עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג האחיד. יוני 2010 – 3,904 ₪.

מגיל 27 עד 37 שנים – יהיה זכאי ל-80% תגמול חודשי. יוני 2010 – 3,050 ₪.

מענק התארגנות 

ישולם עד גיל 37 שנים. המענק ישולם במועד שהתייתם, אך לא לפני שימלאו לו 18 שנים. סכום המענק – 83,600 ₪.

מענק בר/בת מצוה

יתומים משני הורים זכאים למענקבר/בת מצוה בהגעם למצוות : בנות בהגיען לגיל 12 ובנים בהגיעם לגיל 13 שנים. סכום המענק 7,587 ש"ח.

מענק נישואין/מענק דיור/מענק גיל 30

מענק זה ישולם ליתום ביום נישואיו, או ליתום רווק בהגיעו לגיל 30. מי שהתייתם לאחר גיל 30, זכאי למענק , אם עדיין לא מלאו לו 37 שנים. ליתום משני הורים , מגיע מענק כפול , מכוחו של כל הורה שנספה. סכום המענק בכפול  – 227,992  ש"ח

 יתום שהיה נשוי בעת פטירת הוריו ועדיין לא מלאו לו 37 שנים, ומיום נישואיו עד יום פטירת הוריו לא חלפו יותר משנתיים, יהיה זכאי למענק בשיעור 80% מהמענק הכפול.

יתום רווק שרכש דירה בטרם הגיעו לגיל 30 שנים, יהיה זכאי בזמן רכישת הדירה למענק דיור בשעור 80% ממענק נישואין כפול. בהגיעו לגיל 30 או בהינשאו, ישולם לו ההפרש בין מענק נישואין כפול למענק הדיור שקיבל.

מענק ניידות 

ישולם ליתום ששני הוריו נפטרו עקב פגיעת איבה מ-1.12.08 ואילך ועדיין לא מלאו לו 21 שנים. סכום המענק 26,000 ₪.

יתום משני הוריו שאחד מהם נפטר כתוצאה מפגיעת איבה

ב-1.4.2010 נכנס לתוקף תיקון סעיף 7 לחוק התגמולים. על פי התיקון שהתקבל, יתום משני הוריו שאחד מהם נפטר כתוצאה מפגיעת איבה יהיה זכאי למענק מוגדל עד שימלאו לו 25 שנים. גובה התגמול הינו בסכום של יתום משני הורים. בגובה של 109.6% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 19 בדרוג האחיד ביוני 2010 – 2,904 ₪.